Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Yhtehini ruato on etulinjalla

KRL:n jäšenet näytettih spektaklie karjalan kielellä pyhäpäivän kielipešäššä. // Kuva: Ol’ga Ogneva

Karjalan Rahvahan Liitto aina pitäy yhteistyötä ta ošallistuu monih projektiloih erilaisien järještöjen kera. Liitto kiinnittäy erikoista huomijuo nuorih, antau tukie kylissä toimijilla KRL:n ošaštoilla, auttau Čičiliušku-teatterin vierailumatkojen järještämistä. Še on vain pieni oša KRL:n työštä. Liiton yštävät, työtoverit, kollegat onnitellah järještyö merkipäivällä ta muissellah yhteistyötä.

Irina Petrova, Kanšallisuušpolitiikan ministerijön ruataja:

– Myö kaikin tiijämmä, jotta tänä vuotena KRL täyttäy 25 vuotta. Še on šuuri merkkipäivä ta järještö on hyvin valmistautun täh tapahtumah. Miun mieleštä tämä järještö on oikein aktiivini ta myö hyvin ruamma liiton kera. Liiton jäšenet luajitah erilaisie projektija, kumpasien tarkotuš on karjalan kielen ta kanšallisen kulttuurin šäilyttämini ta kehittämini. Himottais huomauttua, jotta liiton avulla nyt kaikki karjalaiset eri piirilöistä pelatah Kyykkyä. Liitto auttau Oma pajo-kuoron ta Čičiliušku-teatterin matkojen pitämiseššä. Viime vuosina ruvettih aktiivisešti ruatamah KRL piirien ošaštot. Oikein hyvä projekti oli pienien lapšien kera, konša pyhinäpäivinä hyö vanhempien kera paistih karjalakši. Toivon liitolla männeššyštä, lykkyö ta voimi tämän vaikien kuitenki hyvin tärkien työn jatkamiseh.

 

Aleksandr Jeremejev, Karjalan Kanšalliškielisen TV- ta ratijotoimitukšen johtaja:

– Yhteistyö liiton kera meilä on ollun jo monie vuosie. Pari toimitukšen ruatajua ollah KRL:n johtokunnan jäšenie. Aina luajimma lähetykšie liiton vuosikokoukšešta, staraičemma ajua KRL:n kera piirilöih. Radijošša ta televisijošša oli kerrottu liiton aktiviisista jäšenistä, Oma pajo-kuorošta, Čičiliušku-teatterista. Kaikista KRL:n ilmotukšista aina kerromma omissa uutislähetykšissä. Yritämmä innoštua ihmisie järještön erilaisih toimehpitoloih. Liitošta monet tiijetäh, himottais, jotta tukieki olis enemmän. Vet projektih tai toimehpitoloih aina pitäy olla rahua ta ihmisvoimie. Toivon, jotta niitä voimie ta varoja aina olis riittäväšti. Tietyšti, olis hyvä, jotta liiton ošaštot ruattais šamoin aktiivisešti piirilöissä ta ihmiset kiinnoššuttais täh toimintah.

 

Natalja Golubovskaja, Čičiliušku-teatterin johtaja:

– KRL ta Čičiliušku-teatteri on šivottu toisihis. Vet ajatuš teatterin järještämiseštä šynty liiton jäšenillä. Yhekšän vuuvven aikana oli äijän mukavie tapahtumie. Viimesistä oli vierailumatka Kalevalan piirih, kumpasen KRL autto järještyä. Čičiliuškulaiset toivotah liitolla uušie ajatukšie, mukavie idejoja ta niijen toteuttamista. Še on tärkie. Monet voijah kekšie mitänih uutta, onnakko vain muutomat voijah toteuttua ajatukšie elämäh. Ajattelen, jotta KRL on hyvänä esimerkkinä täššä.

 

Anna Vlasova, KRL:n Piäjärven kylän ošašton jäšen:

– Kyläššä aina luvemma leheštä liiton projektiloista. Nyt liiton avulla šaima Kyykkä-pelin vehkehet. Meinuamma pelata Kyykkyä meijän kyläššä ta järještyä oma joukko. Toivotamma liitolla kaikkie hyvyä ta haluomma, jotta kaupunkissa ei unohettais loittosista kylistä.

 

Gennadi Amosov, KRL:n Jessoilan kylän ošašton piälikkö:

– Olemma KRL:n ošašto Jessoilašša. Yritämmä ošašton avulla tukie paikallisie kyläläisie, järještyä erilaisie pruasniekkoja, keräyvymmä kokoukših ta tietyšti pakajamma karjalakši. Še on hyvä ajatuš ošaštojen perustamisešta erilaisissa piirilöissä. Rahvaš voijah paissa omista propleemoista ta šäilyttyä omua kulttuurie. Ajattelen, jotta pitäy ruatua šamašša šuunnašša.    

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat