Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kielen ta kulttuurin šäilyttämini tutkijien kannalta

Yleiskokoukšešša KT:n Tietokeškukšen Kielen, kirjallisuuvven ta istorijan instituutin johtaja Irma Mullonen kerto karjalan kielen murtehien kartašta // Kuva: Igor’ Georgievski

V Yleisvenäläini šuomelais-ugrilaisien konferenšši oli pietty Petroskoissa 25.–28. kešäkuuta. Šen nimi oli Šuomelais-ugrilaisien kielet ta kulttuurit Venäjän sosiokulttuurisešša maisemašša.
Konferenššin aikana esiinty 200 ošallistujua Venäjän eri alovehilta, šen lisäkši esitelmie piettih tutkijat Šuomešta, Virošta, Šakšašta, Unkarista ta Italijašta.
Tutkijat käsiteltih viime viijen vuuvven työn tulokšie. Konferenššin teemat heijaššettih šuomelais-ugrilaisien rahvahien etnokulttuurin, istorijan, kielitiijon kyšymykšie, näkökulmie kielien kehitykšeh.
Konferenššin avajaisina oli yleiskokouš, missä kaikkie ošallistujie tervehti terveyšhoijon ta šosialikehitykšen ministeri Valentina Ulič ta huomautti, jotta Karjalan Tašavallašša tutkimuštoimintua aina on tuvettu ta kiinnitetty šiih äijän huomijuo.
Konferenššin aikana ruato kymmenen ošaštuo ta kakši pyörietä stolua. Šemmoni muoto autto ošallistujilla paissa toini toisien kera, käsitellä eri kyšymykšie ta heti esittyä mielijäh eri teemoista. Himottais šanuo, jotta konferenšših keräyvyttih kiinnoštunehet ihmiset, kumpaset kiinnitettih huomijota joka šeloššukših.
Šuomelais-ugrilaisien muajilmašša hyvin tunnettujen tietomiehien rinnalla esiinnyttih nuoretki tutkijat, kumpaset vašta ei niin ammuin on ruvettu tutkimah omie teemoja. Nuorilla tutkijilla oli avattu Bubrihin luvennot -nimini nuorien tutkijien koulu. Täššä ošaštošša oli esitetty 14 tutkimuštyötä.  Ošallistujat Saranskista, Petroskoista, Unkarista, Hanti-Mansijiskista, Piiteristä, Virošta, Moskovašta ta Tambovista kerrottih omista tutkimukšista, kantarahvahien tilantehista omissa maissa ta alovehilla.
Konferenššin viime päivänä oli järješšetty seminaari: Lyydiläiset: kielen ta kulttuurin šäilyttämisen propleemat. Seeminari piettih väittelymuotosena. Ošallistujat käsiteltih šemmosie kyšymykšie, kuin lyydiläisien kirjaimikko, lyydin murtehen opaštamini kouluissa, oppikirjojen kirjuttamini ta muuta.
Konferenššin aikana moničči meijän tašavaltua vertualtih toisih tašavaltoih. Kyšyttih esimerkiksi, mintäh Tatarstanissa kielen šäilyttämisen hyväkši luajitah kaiken, mintäh karjalan kielellä nykyaikana ei ole arvuo. Oli esitetty äijän kyšymykšie, onnakko kenkänä ei voinun antua niih vaštaukšie. Šeuruava Kokovenäjän konferenšši pietäh viijen vuuvven piäštä Iževskissa, mukava on mimmoset tulokšet ollah karjalan kielen šäilyttämiseššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat