Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ajatukšista tulokših

Vuotena 2013 alkanut ECHO-projekti anto hyvän sisäykšen kanšallisen kulttuurin kehittämiseh. Tänäpiänä etnokulttuuriset keškukšet hyvin aktiivisešti toimitah Karjalan kanšallisissa piirilöissä.

Karjalan tašavallan opaštajat keräyvyttih konferenššilla.

Mitein oppilaitokšet voitais käyttyä hyväkšeh kulttuurialalla toimijien laitokšien, yhtyvehien ta järještöjen šuurija resurssija? Mimmosie yhteistyötapoja ois hyvä kehittyä? – Näitä ta muita tärkeitä kyšymykšie käsiteltih uuvven oppivuuvven uattona järješšetyššä pedagogien konferenššissa, kumpaseh yhyttih eri oppilaitokšien opaštajat, päiväkotien kašvattajat šekä lisäkoulutukšen spesialistit.

– Koulujen tarkotukšena ei ole yksistäh tietojen antamini. Niijen pitäy kašvattua avarakaččosie ta erittäin šivistynehie ihmisie, Karjalan tervehyš ta sosiaalikehitykšen ministeri Valentina Ulič korošti konferenššissa.

Kulttuurivuuvven puittehissa järješšetty Ajatukšešta tulokšeh -nimini konferenšši oli omissettu juuri Karjalan kulttuuri- ta koulutušalan yhteistyöllä. Tämmöni kulttuuri- ta koulutušalan ruatajien vuoropakina on erittäin tärkie ta hyövyllini molommilla puolilla...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat