Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oma pereh tukena

Perhekuva lahjakši. Projektin ošallistuja Irina Filatova (keš.) ta valokuvuajat Jelena Kuleb’akina (vaš.) ta Julija Utiševa

Valokuvanäyttely on šuuren kanšainvälisen Musejo perehtä varten -projektin oša. Šen toteuttajina ollah Karjalan alovehellini kehityšfondi, Kanšallini musejo ta Joensuun Carelicum-musejo. Projektin enšimmäisenä vaihiena oli leikkipirttien avuamini, minne ihmiset voijah tulla perehineh ta missä lapšet vanhempien kera mukavien leikkiohjelmien kautti voijah šuaha tietyä mitein ennein vanhah rahvaš elettih, mitä ruattih ta mitein leväheltih, mimmosie vehkehie omašša talouvešša käytettih, mimmosie vuatteita piettih, mimmosilla šoittimilla šoitettih. Šemmoset leikkipirtit avauvuttih tänä vuotena Petroskoissa ta Joensuušša.

Toisena vaihiena oli valokuvaušprojekti. Šen piäajatukšena oli kuvata Karjalan ta Šuomen kaupunkiloissa ta kylissä eläjie šuurie ta pienie perehie. Projektih ošallissuttih Petroskoin valokuvaušakatemijan etuštajat ta Joensuun ammattiopiston opaštujat.

Kummallaki valokuvaušjoukolla oli kehittyn oma konseptijo. Šuomelaisie valokuvuajie kiinnošti enši šijah iče prosessi  ili perehien tavallisen arkielämän kuvuamini. Perehet oli kuvattu koissa, kotipihašša, kotitiellä – nämä kuvat ilmain šanoja voijah kertuo perehien tarinan. Karjalaiset valokuvuajat valittih kuvuamista varten kaunehie luonnonkolkkie ta kuvattih perehie luonnošša.

Projektin lopputulokšena oli valmissettu Meijän pereh -valokuvanäyttely, kumpani avautu elokuušša Joensuušša ta šyyškuun lopušša Petroskoissa.  

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat