Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaisen naisen luja luonto

Tänä kešänä Anni Vlasova (nelläš oik.) ošallistu karjalan kielen kurššiloih, kumpaset piettih Šuomen Kuusamošša.

Anni Vlasovan nimi on varmašti hyvin tuttu Oma Mua -lehen lukijilla.  Hänen mielenkiintoset kirjutukšet Louhen piiristä rikeneh ilmeššytäh lehen šivuloilla. Arkipäivät ta pruasniekat, tapahtumat ta propleemat, loittosešša pohjoispiirissä eläjien ihmisien kohtalot – täštä kaikešta Anni Vlasova kirjuttau omissa kirjutukšissa.

Paikallisien eläjien huolet ta vaikeuvet ollah ylen tutut Vlasovalla. Kymmenen vuotta naini oli toimin Piäjärven karjalaisien šeuran johtajana.

Anni on oikein šitkie ihmini. Hiän aina staraiččou piäššä hyvih tulokših joka työššä ta joka asiešša. Tietyšti še ei kaikkie miellytä: Anni on Piäjärven ta piirihallinnon muanvaivana, naini šoittelou Petroskoin eri ministerilöih, jatkuvašti kritikoi paikallisen Kulttuuritalon pahoin järješšettyö toimintua ta šen johtajien välinpitämättömyyttä, kumpasien kera Piäjärven karjalaisien šeura joutuu ruatamah. Annin kriittiset kirjutukšet on moničči painettu piirileheššä.

Karjalan kieli ta kulttuuri on aina ollun lähisin ta kipein teema Anni Vlasovalla. Monilla meistä karjalaisih toimehpitoloih ošallistumini, pukujen ompelomini, kutomini, tikuttamini, karjalankielisen lehen tiluamini on tullun tavanomaisekši ta tarpehellisekši elämän ošakši. Ta myö jo pikkusen rupesima unohtamah, jotta kaikki nämä alottehet oli tultu meijän Annilta ta juuri hiän omalla šuurella innollah šai meijätki toimimah. Višših tämä onki kotimuarakkahutta. Anni on šuanun issuttua omih lapšihki rakkauven kotišeutuh ta omah karjalan kieleh.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat