Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muajilmanpankki vierahana Karjalašša

Muajilmanpankin etuštajat käymäššä Kinnermäjen kyläššä.

Muajilmanpankin ruatajat Nikol’a Perrin, Luis Felipe Dučisela ta Marina Džabbarzade enšimmäistä kertua oli tultu Karjalan Tašavaltah. Vaikka hyö ruattih alovehella vain kakši päivyä, hyö kerittih tutuštuo monih aspektiloih.

Karjalan Tašavallan kanšallisešša musejošša 16. šajekuuta piettih seminaari, missä KT:n Kulttuuri- ta Kanšallisuušpolitiikan ministerijöjen ruatajat, šekä kanšallisien kanšalaisjärještöjen jäšenet kerrottih mitein Karjalašša šäilytetäh ta kehitetäh alkuperäiskanšojen kulttuurie ta kieltä. Muajilmanpankin etuštajat vuoroštah kerrottih seminaarin karjalaisilla ošallistujilla pankin toiminnašta ta projektiloista.

Venäjä tuli Muajilmanpankin jäšenekši vuotena 1992. Pankki jo tuki 70 projektie eri aloilla ta anto šiih yli 10,5 miljardie amerikkalaista dollarie. Tällä hetkellä Muajilmanpankki on rahottan 11 investointiprojektie Venyähellä šummalla 656 miljoonie amerikkalaista dollarie.

Muajilmanpankin neuvoja alkuperäiskanšoja koškovissa kyšymykšissä Luis Felipe Dučisela kerto seminaarissa pankin mahollisuuvvešta ta kiinnoššukšešta auttua kantakanšojen kulttuurien ta kielien kehittämiseššä. Kollegua tuki Marina Džabbarzade, Pankin kulttuurialan asientuntija, kumpaista ylen kiinnošti ECHO-projekti ta etnokulttuurikeškukšien verkošto Karjalašša. Marina ta hänen kollegat merkittih, jotta hyö äijän matkuššetah ei vain Venäjällä, ka koko muajilmašša, onnakko enšimmäista kertua kuullah šemmosešta mäneššykšelliseštä esimerkistä.

Muajilmanpankin etuštajat käytih 17. šajekuuta Periodika-kuštantamošša, tutuššuttih šen toimintah ta šen jälkeh heilä oli mahollisuuš nähä etnokeškukšien toimintua omin šilmin. Kulttuurimnisterijön ruatajat ta ECHO-projektin työryhmän jäšenet tutuššuttih vierahie Priäžän piirih ta šen kulttuurijärještölöih. Porukka kävi Čalnan Tuomi-etnokeškukšešša, kumpasešša äijän paistih aikuhisen väještön opetukšešta. Muajilmanpankin ruatajat merkittih, jotta on ylen tärkietä tutkie kulttuurijärještöjen toimintua ta auttua niitä toiminnan valinnašša ta kehittämiseššä, muiten ne ruatah tyhjin ta viärin.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat