Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanteleh tututkši

Petroskoin šuurimmašša Maksi-kaupakeškukšešša piettih Tutuštukkua Kanteleheh! -flešmobi. // Kuva: V’ačeslav Saveljev

Tällä erikoisella tavalla Etnokulttuurisien keškukšien verkošton ta Nuori Karjala -järještön šuomelais-ugrilaiset aktivistit kiinitettih Petroskoin kaupunkin eläjien ta vierahien huomijuo Karjalan tašavallan šuomelais-ugrilaisien kanšojen kanšalliseh šoittimeh – kanteleheh. Tunnetut karjalaiset muusikot kannatettih ta autettih aktivistija: Skylark-folk-ryhmä ta šen johtaja Denis Kozlov, duetti Natalja Šamrai ta Šanteri Dobrinin, kanteleh-opaštajat Nadežda Drobyševskaja ta Jelena Magnitskaja, kumpaset kučuttih noin 30 opaštujua, annettih heilä kantelehet, issutettih heijät mattojen piällä piirih, šoiteltih heijän kera ta luajittih heistä tapahtuman piähenkilöitä.
Aktijo oli järješšetty kešellä šuovattapäivyä, konša keškukšešša käyt melko äijän rahvašta. Kauppakeškukšen kävijät huomaten kummallisen aktijon ruttoh kaivettih kormanoistah kamerat ta ruvettih ottamah videjoita ta kuvie. Muusikot šoitettih kakši melodijua, pantih šoittimet koteloih ta mäntih pois, ka yleisö vielä kotvan taputti ta karju: ”Hyvin luajittu! Hyvä! Ka ei riitä! Lisyä! Šoittakkua uuvveštah!”
– Tämä oli šitä, mitä vuottima, yksi flešmobin järještäjistä Svetlana Kol’čurina šano. – Tiesimä, jotta šyyš-šuovattana ”Maksi”-keškuš on täynnä väkie. Šentäh ni piättimä järještyä meijän tapahtuman tiälä. Tärkienä oli herättyä ihmisien huomijon, luatie niin, jotta ne tartuttais omih mopikkoih, otettais kuvie ta videjoita ta pantais niitä Internettih – šillä tavalla myö ikäh kuin pakottaisima ihmisie tutuštumah kanšalliseh šoittimeh, ta šen kautta šamoin kanšan kulttuurihki.
– Šen lisäkši Šuomelais-ugrilaisien kanšojen päiväkši myö luatima Karjala-valokuvakehykšen. Šiinä meitä autettih Saveljevien vellekšet, Sloika-korttijen luatijat, Nuori Karjala -järještön piällikkö Alina Čuburova kerto. – Yhteh käteh otat värikkähän kuvakehykšen, toiseh – mopikan, iPhonin, älytelefonin tahikka kameran. Ečit mielenkiintosen kohtehen valokuvaukšeh, ”šijotat” šen kehykšeh, otat kuvan ta šiirrät šen internettih. Ušomma, jotta tämmöset työmuovot autetah meitä popularisoimah alkuperäiskanšojen kulttuurie ei vain Petroskoissa, ka šamoin Karjalan muilla alovehilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat