Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Rakaš puoliso Viena ta armaš lapši Vepšänmua

Markku Niemisen johtama Juminkeko on jokavuotisen Sommelo-kanšanmusiikkijuhlan järještäjä // Kuva: Klaus von Matt.

Tuškin Vienašša löytyy šemmoni kylä, missä Markku Niemistä ei ois tunnettu. Niemisen ta Karjalan väliset yštävyyš- ta yhteistyöšuhtehet on keššetty jo yli kolmekymmentä vuotta. Markku Nieminen on Šuomešša toimivan Juminkeko-fondin johtaja. Fondin peruštehtävie on Kalevalah liittyvän kulttuuriperintehen vualimini ta kulttuurivaihto Karjalan ta Šuomen välillä. Juminkeko järještäy näyttelyjä ta erilaisie pitoja kuin Šuomešša niin ni Karjalašša. Šen toimintah kuuluu šamoin julkaisutoiminta, perintehen keruu šekä Vienan runokylien elävyttämistoiminta.Fondin avulla on šuatu toteuttua monen monta projektie Karjalan alovehella.
Vuuvvešta 1990 Juminkeko yheššä Karjalašša toimivan Arhippa Perttusen šiätijön kera on alottan Vienan runokylien elävytyšprojektie, kumpasen keštoaika on 25 vuotta. Projektin piirih kuuluvien kylien joukošša ollah nimenomah Puanajärvi ta Haikol’a, kumpaset on šuatu muajilmankuulusuutta  juuri Juminkeko-fondin ta iče Niemisen anšijošta. Molommissa kylissä on luajittu äijän restaurointi- ta kunnoššuštöitä. Puanajärvellä myönnettih vuotena 2005 Europa Nostra-mitali, mi on korkein europpalaini tunnuššušpalkinto kulttuuriperinnön šäilyttämiseštä. Vuotena 2012 šama palkinto oli myönnetty Haikol’an kylällä.
Viime ajan merkittävimpie projektija on ollun ECHO ili etnokulttuurikeškukšien verkošton luomini Karjalašša. Šiinä Juminkeko esiinty piäpartn’orina. Projekti kešti kakši vuotta ta näytti hyvie tulokšie. Etnokulttuurisien keškukšien toiminta käynnisty monissa Karjalan kylissä.    
Toisena šuurena projektina on Ontrei Malisen Kanteleh -kulttuurimatkailureitti. Šen tarkotukšena on eistyä Vienan Karjalan matkailuo hyövyntämällä alovehen poikkeukšellisie kulttuuriarvoja.Reitti kulkou Šuomen Kainuušta Vienan kylih ta šen varrella järješšetäh erilaisie tapahtumie ta pitoja (pruasniekkoja, seminaarija, kurššija tmš)
Yli kolmenkymmenen vuuvven aikana Markku on käynyn eri kylissä ympäri Karjalua, kuitenki hiän myönti, jotta Vienan Karjalalla on aivan erikoini rooli hänen elämäššä:
– Viena on miula ikäh kuin avijopuoliso, kumpasen kera pitäy elyä kaikki elämän myötä- ta vaštahkäymiset, kun tuaš vepšäläiset ollah kuin armaš tytär, kumpani aina on šyväimeššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat