Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

KT:n piämieš on valmis vuorovaikutukšeh lehtimiehien kera

Aleksandr Hudilainen kerto viime kuukaušien työn tulokšista

Tavan mukah Aleksandr Hudilainen kerto viime kuukaušien työn tulokšista. Enšimmäiset kyšymykšet, kumpaset oikein huolehittih lehtien lukijie, košettih lämmityškauven alkuo tašavallašša. KT:n piämieš ilmotti, jotta 359 lämmityšlaitokšešta vain kolme ei vielä toimita, onnakko netälin loppuh šuate lämmityš annetah joka piirissä.
Ennein lehistötilaisutta piämieš kerkisi tarkistua, mitein eistyy Besovets-lentokentän rekonstruointi.
– Enši vuotena šuunnitelmissa on lopettua rekonstruoinnin enšimmäini vaihe. Toivon, jotta lähiaikoina myö šuamma uuvveštah toimimah šiännöllisen lentolinjan Petroskoista toisilla alovehilla. Nyt myö ečimmä lentoyhtijöitä, kumpaset ruvetah šuorittamah lentoja Petroskoin ta Moskovan välillä, šano Aleksandr Hudilainen.
Joka lehistötilaisuošša on noššettu kyšymykšie teijen kunnošta Karjalašša, ei ni tämä tilaisuš ollun poikeukšena. Lehtimieš Koštamukšešta kyšy Kočkoma-Kostamuš -autotien remontista.
– Šuuret korjuamistyöt alotetah kevyällä 2016. Federalisešta bydžetistä šuamma rahotušta šitä varoin, šen lisäkši rahotušta tulou paikallisešša bydžetissä. Kevyällä, kun päiväni rupieu paistamah, aletah tien rekonstruointi, huomautti KT:n piämieš.  
Šuurta kinnoššušta herätti uutini Kiži-musejon uuvvešta johtajašta. Šen paikalla on miärätty KT:n entini kulttuuriministeri Jelena Bogdanova.
– Mie iče hyväkšyn šemmosen piätokšen. Ajattelen, jotta Kiži-musejo šiitä vain voittau, loputah proplemat ta riijat. Nävin kuin XVI Venäläis-šuomelaisešša kulttuuriforumissa arvosat virkamiehet kunnivoittavašti paissah Jelena Viktorovnan kera. Venäjän kulttuuriministerin šijahini Alla Manilova korkiešti arvošti Jelena Bogdanovan työtä, korošti Aleksandr Hudilainen.
Lehtimiehet ei voitu jiättyä huomijotta troilleibuššilaitokšen propleman. Laitokšella nyt on 28 miljonin rupl’an velka. Piämieš vaštasi, jotta šiinä pitäy eččie propleman šyy. Hudilainen korošti, jotta troilleibuššit ollah jo piäkaupunkin perinnehtä, onnakko pitäy kehittyä laitokšen taloutta, jotta tämä perinneh šäilyttäis.  
Pakina piämiehen kera koški šamoin Karjalan deputattien korpusin erottamista.
– Tuumaičen, jotta še on hyvä piätöš. Esimerkiksi, Moskovan alovehella on 25 deputattie, vaikka šiinä on 12 miljonie väještyö. Još kačomma pientä Kemin kaupunkie, niin Lakijenluajintakokoukšešša on nellä deputattie šiitä. Pitäy parentua virkamiehien työn tehokkutta, eikä lisätä niijen miäryä, lisäsi Aleksandr Petrovič.
Noin tunnin aikana lehtimiehet esitettih omie ta lukijien kyšymykši, ne košettih talouš- ta opaššušalua, šekä tašavallan loittosien piirien kehittämistä.
– Mie olen aina valmis vaštuamah lehtimiehien kyšymykših. Parempi, kun ihmiset šuahah oikien tiijon šuorah miulta, mitä kuullah juoruja toisissa paikoissa, šano piämieš lehistötilaisuon lopušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat