Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šarjakuvat avukši kielen šäilyttämiseššä

Kuvataiteilija Sanna Hukkanen piti muasteriopin šarjakuvuamisešta, kumpaseh ošallissuttih kanšallisien kielien parissa toimijat ihmiset. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Joenšuun kuvataiteilija Sanna Hukkanen piti petroskoilaisilla nuorilla muasteriopin šarjakuvuamisešta. Šiih ošallissuttih kanšallisien kielien parissa toimijat ihmiset – kanšalliskielisien lehtien toimittajat, opaštujat, päiväkotien kašvattajat.
Yhen päivän työpaja on kuvataiteilijan ta Karjalan Rahvahan Liiton toteuttaman yhteisprojektin oša.
– Ideja työpajan järještämiseštä šynty, kun mie viime kešänä enšimmäistä kertua tulin Petroskoih, Sanna Hukkanen šelitti. – Šillä matalla myö tutuštuma Karjalan Rahvahan Liiton toimintah ta šiinä miula oikieštah šynty ihaššuš karjalan kieleh ta tuli mieleh ajatuš, jotta tätä šarjakuvametodie vois hyvin käyttyä kielen šäilyttämiseššäki. Yhteistyöššä Karjalan Rahvahan Liiton kera mie šain järještyä tuon homman ta šain šiih rahotušta.
Hukkasen mieleštä šarjakuvien avulla on helpompi kiinnoštua lapšie ta nuorie kielen oppimisešta. Lapšet ei jakšeta keškittyö yksistäh teksin lukomiseh, a šarjakuva aina vetäy puoleheh. Šitä vois yhtä hyvin käyttyä opetuš- šekä valissušmaterialina.
Kuvataiteilija jäi tyytyväisekši työpajan tulokših:
– Miušta tämä työpaja mäni ihan hyvin. Šuuremmalla ošalla ošallistujista še oli tietenki aivan uuši asie. Hyö ei tiijetty mitä vuottua.
Sanna Hukkanen on šitä mieltä, jotta šarjakuvauštaijon voit oppie avain jokahini ihmini, eikä šiih tarviče olla mitänä aijempua piirtämiskokemušta.
– Meilä on tiettyjä helppoja metodija, kumpasie käyttämällä ihmini šuattau piirtyä esimerkiksi ihmishahmon tahi ilmehet. Tavallah ihmiset opitah šen yheššä päiväššä. Ta lopputuloš on aina yllättävä. Ihmiset maltetah, jotta tällä tavalla hyö voijah kertuo aseista ta mitein ruttoh ta helpošti šen voit oppie.
Kuvataiteilija koroštau, jotta šarjakuvašša tarina on kuitenki piäošašša, eikä kuva. Tarina on šarjakuvan kantava voima. Još tarina ei ole hyvä, niin mikänä piirtämistaito ei šitä pelašša ta päinvaštoin još še on hyvä, niin šilloin ei ole välie, kuin yksinkertasešti še on piirretty.
– Hyvin rikeneh šarjakuvahahmot on kuvattu ylen yksinkertaisešti. Še voit olla vaikka vain tikku-ukko. Tärkeintä on mitä šillä on šanottavua, Sanna huomautti.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat