Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Musejoyön šaloja tutkien

Mukavua ajanviettuo oli tarjolla Vihod-kulttuurikeškukšešša. Halukkahat yheššä taiteilija Al’ona Golubevan kera luotih tauluja vihannekšista, jyvistä ta muista ruuvvista. // Kuva: Tatjana Torvinen

Viime šuovattana Petroskoin, šamoin kuin ni tuhanšien eri puolilla muajilmua toimijien musejojen ovet oltih auki myöhäseh yöh šuate.
Petroskoin Musejoyö 2015 -aktijoh yhty 11 kaupunkin kulttuurilaitošta. Musejoyö on elävä projekti, kumpaseh vuosi vuuvvelta ottau ošua yhä enemmän musejoja. Tänäki vuotena enšimmäistä kertua Musejoyö-aktijo oli järješšetty Kižin šuarellaki.
Joka vuosi aktijon aikana musejoruatajat kekšitäh kävijillä kaikenmoista uutta mukavua. Tälläki kertua tarjolla oli šuuri ta monipuolini ohjelma, kumpaseh kuulu näyttelyjä, konserttija, muasterioppija ta kaikenmoisie huvija kuin aikuhisilla šamoin ni lapšilla.
Kuvataitehmusejon kävijät voitih tutuštuo kiššojen muajilmah vašta avatušša Piiterin taiteilijan Juri L’ukšinin näyttelyššä. Näyttelyn avajaisien jälkeh Juri L’ukšin piti muasterioppija ta opašti halukkahie mualuamah kiššoja. Taiteilija Margarita Jufa kučču pienie musejonkävijie omih muasterioppiloih. Lapšet taiteilijan joholla opaššettih piiruštamah starinallisie ihmehkaloja.
Mukavua ajanviettuo oli tarjolla Vihod-kulttuurikeškukšešša. Halukkahat yheššä taiteilija Al’ona Golubevan kera luotih tauluja vihannekšista, jyvistä ta muista ruuvvista. Muasteriopit herätettih šuurta kiinnoššušta. Aktijon aikana oli šuatu kokonaini kokoelma ruuvvista laitettuja tauluja.
Ruuvvanlaittoteema oli nouššun esih Karjalan Kanšallisešša musejoššaki. Tiälä Kalitka.RU -projektin puittehissa oli avattu uuši näyttely, kumpani kertou Karjalan kantarahvahien ruoka- ta ruuvvanlaittoperintehistä. Šamoin aktijon aikana kaččojilla oli esitetty Karjalan rahvahien kanšalliskeittijön virtualini musejo -portali. Tämä lisäkši musejošša kävijillä oli järješšetty erilaisie tutuštumisretkijä, pelijä ta kilpailuja.
Vihma luati korjaukšie Musejoyön ohjelmah, kuitenki ne, ket pahah šiäh kaččomatta ruohittih lähtie musejokiertuvehella, šuatih äijän positiivisie vaikutelmie eikä yhtänä saleitu šiitä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat