Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ämmön katto

Valentinan talon katto oli ylen pahašša kunnošša, še vuoti ušiešta kohašta.

Olemma aikasemmin kirjuttan Oma Mua -leheššä Šuomen Kesseli-yhissykšen toiminnašta. Tällä šivulla esitetty kertomuš on eryähän Kesseli-avuššušmatan kuvauš ta še on vain pieni oša yhissykšen šuurešta avuššuštyöštä. Joka vuosi järještönjäšenet järješšetäh lukusie avuššušmatkoja Karjalan eri kylih, annetah tukie kuin eri laitokšilla ta järještöillä šekä autetah ihmisie, kumpaset erityisen tarvitah apuo.
Viime vuuvven kešäkuun lopušša Kesseli-yhissykšen etuštajat käytih Kepan kyläššä viemäššä vuateavuššušta lapšiperehillä. Kepalla hyö ihan šattumalta pistäyvyttih eryähän kyläneläjän, vanhan Valentina-ämmön pirttih. Naini eläy vanhašša talošša, kumpasešša katto on aivan šurkiešša kunnošša, še vuotau ušiešta kohašta.
– En ole vielä konšana matoilla niin pahua kattuo nähnyn, Kesseli-yhissykšen johtaja Ape Nieminen kerto. – Ajattelin heti, jotta tätä ämmyö on PAKKO auttua ta mitä rutompah šitä paremmin.
Kuuma heinäkuu mäni. Elokuušša Ape Seppo-tovarissah kera tuaš tultih Vuokkiniemeh. Kylän kaupašta miehet šuatih kymmenen huoparullua. Kalevalan Woodista oššettih lisyä lautatavarua.
– Vähän aijemmin pyritin meijän yštävyä Reinuo šoittamah šinne, jotta ne jätettäis meitä varoin materialija šivuh. Lat’t’asima Sepon autoh 69 lautua ta kakši pakšuo lautua.
Kun miehet tultih Kepalla, kyläššä vihmu. Kun vain vihma hil’l’eni, miehet alotettih remonttityöt.
Šeuruavana päivänä miehet touhuttih katolla huomenekšešta iltamyöhäh šuate. Miehet hyvin šuatih huovat kiini lauvoilla. Katto alko näyttyä paremmalta.
Talon emäntä oli niin hyvilläh ta kiitteli ruatajie ta Jumalua avušta. Kylänjohtajaki Larissa Gressanova passipoičči Kesselin miehie Valentinan talon katon remontista.
– Nyt ei tarviče enyä varata, jotta katto romahtau, Ape huomautti lopukši. – Šinčin katošta tuli varmašti ”šatoja kiloja” kepiempi, kun ottima kaiken märän ta homehisen lautatavaran pois.
Tyytyväisenä talonemäntä Valentina kaimasi avuštajieh. Kesselin miehet jatettih matkua kohti koti-Šuomie ta vähän ajan piäštä he tuaš lähettih matoilla Karjalah šinne, missä heitä vuotetah ta missä heijän apuo oikein tarvitah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat