Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Opaštaja jiäy ijäkši šyväimeh

Yli nelläkymmentä vuotta Elvira Karlovna Kuz’mina oli ruatan Kalevalan keškikoulušša himijan opaštajana. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Huolimatoin lapšuš ta kouluvuuvvet ollah takana. Yläluokkalaiset hyväššeltih kouluo ta opaštajieh. Višših jokahisella opaštujalla on oma mielusin opaštaja, kumpani ijäkši jiäy šyväimeh ta miustih. Hyö vielä moničči ruvetah käymäh opaštajah luona: kertomah omašta elämäštä, kyšymäh neuvuo tahi niin vain tiijuštelomah, mitein vanhempi tovarissa eläy ta mitein on hänen tervehyš.

Opaštujat aina myöššytäh hyvien, tovellisien opaštajien luokše.

Šemmosekši tovellisekši opaštajakši voit ihan täyvellä oikeuvella šanuo Elvira Karlovna Kuzminua. Naini on jo aikoja pensijalla, kuitenki hiän on jiänyn hyväkši tovarissakši monilla entisillä opaštujillah, kumpaset tänäpiänä ollah jo 40-, 50- ta äšen 60-vuotiset.

Elvira Karlovna on poikkeukšellini ihmini. Monet nuoret voijah kajehtie hänen aktiivista elämänašemua, miärätietoisutta, elämäniluo ta energijua. Himijan opaštaja Elvira Karlovna on opaštan monta šukupolvie kalevalalaisie. Ta opaštujat aina lämpimäšti muissellah häntä.

Yli nelläkymmentä vuotta Elvira Kuz’mina oli ruatan Kalevalan keškikoulušša ta himija ei ollun ainut oppiaineh, kumpaista hiän opašti. Toičči opaštajien puuttehen takie mielehisen himijan rinnalla Elvira Karlovna veti vielä biologijan tuntijaki. Biologijan opettamisešša Elviralla ei ollun mitänä vaikeukšie, vet tarpehellisen koulutukšen hiän šai vielä Petroskoin valtijonyliopistošša. Elvira Karlovnan tunnit aina oltih mukavat ta elävät, hänen šilmät aina palettih ta hiän šuurella innolla paneutu opaštamistyöh. Tämä opaštaja šuatto omilla tuntiloilla yhistyä himijan ta biologijan: himijan tuntiloilla hiän luati viittaukšie biologijah ta biologijan tuntiloilla ušeimmičči viittasi organiseh himijah. Näin ollen opaštaja kehitti opaštujissah tajunnan šiitä, jotta nämä tietoalat ollah toini toista, ollah yhteyveššä.

Kešäkuun lopušša Elvira Karlovna juhli šyntymäpäivyäh. Šyntymäpäivänä, olisko še pyörie merkkipäivä, vain ihan tavallini šyntymäpäivä, hänen kojin ovet ollah auki kaikilla. Kučušta ta kuččumattaki opaštajua tullah onnittelomah hänen entiset opaštujat, työtovarissat ta yštävät. Hyö muissellah kouluvuosie, himijan tuntija, retkijä, iloja ta šuruja. Hyö kerrotah rakkahuššanoja omalla opaštajallah, toivotetah hänellä tervehyttä ta pitkyä ikyä ta tietyšti šanotah hänellä šuuret passipot tunnollisešta työštä ta uškollisuošta opaštajan ammattih.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat