Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Paiska myö karjalakši!

Lapšien vanhemmat mielelläh ošallissuttih opaššušprojektih. Opaššuš oli mukavua ta hyövyllistä. // Kuva: Kuva otettu visitkalevala.ru -nettišivuilta

Kalevalan Lintuset -päiväkojissa luajittih vuuvven yhtehvetoja. Tänä vuotena päiväkojissa piettih äijän hyvie šuurie projektija. Šuurimmat niistä oltih Ämmön lipaš, kumpasen avulla lapšet šuatih tietoja Karjalan kulttuurista ta istorijašta, kanšanrunouvešta, kanšallisešta puvušta, ruuvvašta ta musiikista šekä vašta tuanoin loppunut karjalan kielen opaštumisprojekti.

Vuuvven 2015 kevätkuušta kešäkuuh šuate Kalevalan päiväkojissa №2 oli toimimašša karjalan kielen opaštumisprojekti, kumpasen tavottehena oli ylläpityä kielipešie päiväkojissa.

Projektin rajoissa päiväkojin kašvattaja opašti aikuhisilla karjalan kieltä, jotta ne voitais käyttyä šitä lapšien paissešša kuin päiväkojissa šamoin ni koissa. Projektih ošallissuttih eri-ikäset aikuhiset, niijen joukošša oltih lapšien vanhemmat. Kuin vanhoilla, šamoin ni nuorilla oli halu opaštuo karjalan kieltä. Karjalan kielen tuntija piti päiväkojin kašvattaja Oksana Torvinen. Hänelläki oli mukava ošallistuo karjalan kielen opaštamisprojektih.

Tuntien teemoina oltih: koti, pereh, tutuštumini, kauppa ta oššokšet ta muut. Tuntiloilla käytettih esitelmie, CD-iänitteitä karjalan kielellä, luvettih opaštujien kera kirjutukšie Oma Mua- ta Karjalan Sanomat -lehtilöištä ta kekšittih dialogija. Opaštumini oli mukava ta hyövyllini. Projektin aikana opaštujat šuatih tietoja, kumpasie hyö voijah käyttyä jokapäiväseššä pakinašša ta yrittyä paissa karjalakši lapšien kera koissa.

Kalevalan päiväkoti tahtou šanuo passipot projektin kumppaniloilla – Šuomen Vaasan Karjalaseuralla , Šuomen Kulttuurirahaštolla, Šuomi–Venäjä -šeuran Šuvi- Šuomen piirin järještöllä šekä Venäjän INTRA-fondilla ta kaikilla projektin ošallistujilla.

Kalevalan päiväkojissa toivotah, jotta šemmoset projektit autetah šäilyttyä karjalaisien perintehie ta jotta kiinnoššuš karjalan kielen opaštamiseh ta šäilyttämiseh Kalevalan eläjillä rupieu vain kašvamah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat