Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Periodikašša enemmän paissah mediakeškukšešta

Neuvotteluih ošallissuttih Kanšallisušpolitiikanministerijön šekä Talouvellisen kehitykšen ministerijön etuštajat, Periodika-kuštantamon ruatajat, kanšalais-järještöjen jäšenet, šekä Šuomi–Venäjä -šeuran etuštajat. // Kuva: Sergei Minvalejev

Neuvotteluih ošallissuttih Karjalan Tašavalan viranomaset – Kanšallisušpolitiikanministerijön šekä Talouvellisen kehitykšen ministerijön etuštajat, Periodika-kuštantamon ruatajat, itämerenšuomelaisien kanšojen kanšalais-järještöjen jäšenet, šekä Šuomi–Venäjä -šeuran etuštajat.

Kokoukšešša Karjalan kanšallisušpolitiikan varaministeri Jelizaveta Haritonova šekä Šuomi–Venäjä -šeuran piäšihteeri Merja Hannus kerrottih kaikilla ošallistujilla Itämerenšuomelaisien kanšojen resurssi- ta mediakeškuš -projektin tavottehista, tehtävistä ta resursseista.

– Ideja resurssimediakeškukšen peruštamisešta šynty vuotena 2012, kerto Jelizaveta Haritonova. – Jo vuotena 2013 ideja oli pantu virallisilla paperiloilla ta esitetty Karjalan Tašavallan karjalaisien, vepšäläisien, šuomelaisien etuštajien neuvoštošša. Neuvošton jäšenet oli hyväkšytty tämän idejan ta šamana vuotena oli peruššettu Resurssimediakeškuš-projektin työryhmä, kumpaseh kuuluu Karjalan viranomaisie, Periodika-kuštantamon johtajie (šentäh kun projektin tarkotukšena on kehittyä mediakeškukšen toimintua juuri kuštantamon tiloissa) ta kanšallisien kanšalaisjärještöjen etuštajie.

Enšimmäini käytännöllini ta ylen tärkie aškel mediakeškukšen peruštamiseh oli luajittu viime 2014 vuotena. Periodika-kuštantamon lehtien ta aikakaušlehtien arhiiva (alk. vuuvvešta 1991) oli digitoitu.

Tapuamisen lopušša työryhmän jäšenet keškušteltih aikataulušta lähitulevaisuuteh. Kešän aikana keškušteluja järješšetäh netti-verkošša ta šeuruava työryhmän kokouš pietäh šyyškuušša Petroskoissa, Venäläis-šuomelaisen kulttuurifoorumin puittehissa. Merja Hannus šamalla ehotti järještämäh Itämerenšuomelaisien kanšojen resurssi- ta mediakeškuš –projektin presentatijo foorumin aikana. Šykyšyllä partn’orit šuunnitellah neuvotteluja Šuomen yliopistojen kera, kumpasien resurssit voijah auttua mediakeškukšen online-resurssien ta interaktiivisien kielituottehien kehittämiseššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat