Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pohjoispiirien proplemat

Ontajärven naiset lahjotettih piämiehellä omilla käsillä merkatun käsipaikan.

Piämiehen työmatan kohtehena oltih Louhen, Kalevalan ta Mujejärven piirit. Matan aikana Aleksandr Hudilainen kerkisi käyvä monissa karjalaisissa kylissä: Čuupašša, Piäjärveššä, Lietmajärveššä, Lentierašša, Louhešša, Borovoissa.  Paikkojen piällä oli järješšetty tapuamisie paikalliseläjien kera ta käsitelty piirien ajankohtasie proplemie.

Kalevalan ta Mujejärven piirilöissä tašavallan piämieš ošallistu Venäjän federatijon presidentin miäräykšien toteuttamisešta vaštuajien kanšalaiskomitiettojen kokoukših. Šen lisäkši Aleksandr Hudilainen tutuštu projektiloih, kumpaset toteutetah paikallisalottehien tukiohjelman mukah ta piti tapuamisie paikallisien aktivistojen kera. Näin Piäjärveššä piämieš kävi kaččomah paikallisen kulttuuritalon rakennušta, missä nyt pietäh korjauštöitä, Borovoi-kyläššä tutuštu voimistelukompleksin projektih ta Lietmajärveššä –  lapšienkentän ašettamisprojektih.

Tašavallan johtajan työmatka Louhen piirih alko Čuupa-pos’olkašta. Tiälä Aleksandr Petrovič vaštasi kylän kanšalaisaktiivin. Piämieš kerto paikallisilla eläjillä valtijon ohjelmašta, kumpani šuuntautuu Karjalan pohjoispiirien kehittämiseh, kerto federalisešta tašavallan kehittämisohjelmašta 2020 vuoteh šuaten ta vaštasi eläjien kyšymykših. Tapuamiseh ošallissuttih tašavallan ministerit ta lakijenluajinta- ta paikallisien valtaelimien etuštajat. Kyläläiset kerrottih omista proplemoista, kerrottih paikallisen šairalan ruavošta, nuorien ammattimiehien ta liäkealan ruatajien palkašta, vejen kuunnošta pos’olkašša. Šen lisäkši pakina koški talojen perušremonttie. Oša näistä taloista on šuunniteltu korjata 2025 vuoteh männeššä. Onnakko monet talot tarvitah remonttie jo lähiaikoina, šentäh kyläläiset pyritettih muuttua perušremontin ohjelmua. Šamoin čuupalaisie ylen huoleššutti kyšymyš Pohjosen opiston paikallisen ošašton lopettamisešta. Opaššušministerijön mukah pos’olkašša ei riitä opaštajie. Hudilainen lupasi ottua hoitoh tämän kyšymykšen.    

Kalevalatalo -etnokulttuurikeškukšen johtaja Nadežda Basalajeva kiitti piämieštä avušta sponsorijen eččimiseššä Mobergin talon restaurointie varoin. Aleksandr Hudilainen oli šamua mieltä kalevalalaisien kera, jotta Mobergin talon korjauštyöt pitäy lopettua jo lähiaikoina. Tapuamisen jälkeh piämieš iče arvošti talošša luajitun restaurointityön tulokšie.

Piämieš jatko matkuah Mujejärven piirih. Kanšalaiskomitietan kokoukšen avasi šen johtajan šijahini L’udmila Boiko. Komitietan jäšenet on äijän paistu paikallisien eläjien kera ta hyvin tutkittu piirin proplemie. L’udmila Boikon mieleštä piirin vaikeimmat kyšymykšet ollah tervehyšpalvelu ta teijen korjuamini. Ammattimiehet ajatellah, jotta piirin tervehyšpalvelutilan parentamisešša parahana vaihtoehtona olis Piirienvälisen šairalan №1 peruštamini Mujejärven ta Koštamukšen šairalojen yhistämisen pohjalla. Toisena šuurena proplemana on teijen kunto piirissä. Paičči tavallista teijen kunnoštamista, Mujehjärven piirin teijen korjauštöih on šuunniteltu rahotušta Federalisen ohjelman mukah. Kokoukšen lopušša omua tuotantuo esitti Oma ranta -folkloriryhmä Ontajärveštä. Naiset lauluryhmäštä lahjotettih piämiehellä omin käsin merkatun käsipaikan ta kostitettih vierahie keitinpiirailla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat