Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lentokenttä uuvvissetah

Kokoukšen tulokšien mukah Aleksandr Hudilainen tarkan rakennuštyöšuunnitelma ta ruatua šen mukah.

Elokuun 31. päivänä Karjalan tašavallan piämieš Aleksandr Hudilainen yheššä Venäjän Luoteisošan esikunnan piälikön generali-leitenantin Viktor Astapovin kera piti kokoukšen, kumpasen piäteemana oli Besovec-lentokentän rekonstruointi.

Karjalan Tašavallan piälentokentällä on järješšetty šuuri modernisointi, kumpaseh on šuatu rahotušta heti monen federalisen ohjelman mukah. Uuvvistamistöitä šuoritetah šamanaikasešti kuin siviiliobjektiloilla šamoin ni šotaošaštoilla, korjatah kiitoratua. Šen lisäkši lentokentällä meinatah ašettua uuvvet radijotekniset välinehet lentoturvallisutta varoin.

Kokoukšen avajaisissa KT:n piämieš korošti, jotta lentokentän kehittämisprojektin puittehissa šuurta apuo on šuatu Venäjän puolissuškunnan ministerijön puolelta.

Viktor Astapovin šanojen mukah täkši päiväkši kiitoratalla on jo vaihettu 620 rautabetonilevyö. Šyyškuun alušša vaihetah vielä noin 100 rautabetonilevyö, šiivotah lentokentän ympäröivä aloveh ta tašotetah šen pintua. Tällä tavoin 20. šyyškuun männeššä on šuunnitelmissa lopettua kaikki korjauštyöt kiitoratalla.

Šen lisäkši kokoukšešša paistih lentokentän siviiliobjektijen kehittämistä koškijan šopimukšen täyttämiseštä. Federalisen b’udžetin rahoilla luajitah rullauškentän, ašemašillan ta lentokonehien pyšäköintipaikkojen rekonstruointi, uuvvissetah vejenpoisto- ta ojaverkkuo šekä ašemašillan šähkösistemie, rakennetah puhissušobjektija ta hätä-pelaššušašemua. Kokoukšen ošallistujat kačottih erilaisie kyšymykšie, kumpaset on nouštu esih rakentamisen aikana, mietittih niijen ratkaisukeinoja ta miäriteltih rekostruointityön vaihiet. Šyyškuušša šuunnitellah lopettua helikopterikenttien betonointi.

Kokoukšen tulokšien mukah Aleksandr Hudilainen käški luatie tarkan rakennuštyöšuunnitelman ta ruatua šen mukah.    

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat