Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

TV-sesonkin uattona

Larisa Ždanova esittelöy piämiehellä uuvven radijo- ta tv-laittehiston toimintua.

Uuvven TV-sesonkin uattona Aleksandr Hudilainen vieraili Karjalan TV- ta radijotoimistošša. Šen johtaja Larisa Ždanova oman šijahisen Maksimilian Utikejevin kera kerto ruavon šuunnitelmista ta näytti piämiehellä uutta radijo- ta televisijokonehistuo, kumpani oli šuatu federalisen ohjelman avulla. Ždanova kerto šamoin, jotta Karjalan radijon lähetykšien formatti on muuttun, nyt šitä šuau kuulla Majak- ta Viestit 24-radijoissa. Viime kešäkuušša Karjala-toimisto oli järještän netissä šuoran lähetykšen Sortavalašša pietyštä konsertista, kumpani oli omissettu KT:n vuotispäivällä.

– Toimistolla on šuuri potentiali, myö avuamma uuvven sesonkin hyvillä toivomukšilla. Meijän toimituškunnašša ruatah ammattimiehet, kumpaset šuoritetah omua työtä korkiella tašolla kuin taitehelliselta šamoin tehnilliselta puolelta, korošti Larisa Ždanova.

Aleksandr Hudilainen kaččo toimiston studijojen tiloja, tutuštu uuših konehistoih ta äšen kuotteli voimieh uutisien vetäjän roolissa.

Šuurešša studijošša oli järješšetty tapuamini toimiston ruatajien kera. Pakina koški tašavallan kehittämiserspektiivijä ta federalisen ohjelman toteuttamisešta, šamoin paistih taloušforumista Kiinašša, mih ošallistuu delegatijo Karjalašta. Šen lisäkši toimittajt kyšeltih piämieštä lentoyhteykšien kehittämiseštä, luonnon šuojelušta, mečäššykšen ta kalaššukšen kehittämiseštä, vesivoimalojen rakentamisešta ta šiih liittyvistä ekologisista proplemoista.

KT:n piämieš korošti, jotta joukkoviestimillä on šuuri rooli valtijon ohjelmien toteuttamisešša ta alovehen popularisoinnissa. Pakinašša toimiston teknillisistä uutuukšista radijon ruatajat kyšyttih piämiehen apuo ta tukie šiinä, jotta Karjalan loittosimmissaki piirilöissä rahvaš šuatais mahollisuon kuunnella Karjalan radijuo.   

Piämiehen mieleštä TV:n pitäis tiijottua ta popularisoija kaikkie uutta ta positiivista, mitä tapahtuu nykyjäh tašavallašša.

Larisa Ždanova huomautti, jotta toimisto on valmis tiijottamah tašavallan eläjie federalisen ohjelman toteuttamisešta ta kertuo enemmän Karjalan erikoisukšista ta valttikorttiloista. Yksi šemmosista Karjalan brendiloista on Kyykkä-peli, mi on šuanun viime aikoina šuurta šuosijuo tašavallašša. Aleksandr Hudilainen kannatti tätä alotehta ta šano šen perspektiivisekši.

Toimittajat esitettih piämiehellä äijän muitaki kyšymykšie: tiijuššeltih missä piämieš oli käynyn loman aikana ta mimmosie uutisie hiän tykkyäy kaččuo huomenekšella. Piämieš kerto, jotta tänä kešänä hiän kävi lomalla Altain vuaroilla, ka enši vuotena meinuau levätä Karjalašša.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat