Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kakšipuolisien šuhtehien kehittämini

Tänä vuotena Venäläis-šuomelaini kultuuriforumi enšimmäistä kertua pietäh Karjalan tašavallašša.

Forumin teemana on Kulttuuri vaihtujašša muajilmašša. Še pietäh Venäjän ta Šuomen kulttuuriministerijöjen šopimukšen puittehissa. 2015 vuuvven forumi järješšetäh KT:n hallitukšen tuvella.

– Šemmoni forumi pietäh KT:šša enšimmäistä kertua, šen vuokši olemma oikein tyytyväiset. Ennein šemmosie venäläis-šuomelaisie kulttuuritapuamisie piettih Piiterissä, Novgorodissa, Saranskissa, Siktivkarissa, Oulušša ta Joenšuušša. Forumin piätarkotukšena on kulttuurin kehittämini kakšipuolisissa šuhtehissa, kerto Jelena Bogdanova.

Tänä vuotena forumin työh ošallissutah noin 400 ihmistä Venäjän ta Šuomen eri alovehilta. Forumin järještäjät šuatih yli 150 anomušta venäläisiltä työkaveriloilta Karjalašta, Komista ta Mordovijašta šekä Murmanskin, Arhankelin, Leningradin, Tverin alovehilta, ta 120 anomušta šuomelaisilta ošallistujilta.

– Forumin seminarin piäteemana on Kulttuurin ošanotto. Nykyajašša tämä aihe tulou aktualisemmakši kulttuurin laitokšien ta kanšalaisjärještöjen työššä. On oikein tärkietä, jotta jokahisella ihmisellä on mahollisuš ošallistuo kulttuuriprojektiloih, jatko ministeri Bogdanova.

Forumin työohjelmašša on erilaisie plenarikokohukšie, kakšipuolisie šopimušpakinoja, luventoja, temaattisie seminarija ta väittelyjä. Kaikissa anomukšissa on konkrettisie projektija, kumpaset on omissettu kulttuurišuhtehien kehittämisellä. Karjalan tašavalta on šemmosien ehotukšien ieššäkulkija. Uušien projektijen ehotukšet on työnnetty Petroskoista ta Koštamukšešta šekä Kontupohjan, Priäžän, Sortavalan, Belomorskin ta Pudožin piirilöistä.  

– Vielä ykši tärkie kyšymyš, kumpaista myö käsittelemmä forumissa, on yštävyškaupunkien šuhtehien šäilyttämini ta kehittämini. Yštävyškaupunkien kulttuuriset toimehpivot, festivalit ta toiminta pyörien stolan puittehissa, lisäsi Jelena Bogdanova.

Forumin sektijot ruvetah ruatamah šeuruavien šuuntien mukah: turismi, musiikki- ta tanššiprojektit, teatteriprojektit, visualiset taitehet, istorija, perintehellini ta kanšallini kulttuuri, šuomelais-ugrilaini yhteistyö šekä tutkimukšella ta opaššukšella omissetut projektit.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat