Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Forumi kulttuuriyhteistyön eistäjänä

Venäjän ta Šuomen kulttuuriministerijöjen šopimukšen puittehissa järješšetyn forumin tarkotukšena oli kakšipuolisien kulttuurišuhtehien kehittämini ta kahen muan alovehien tukemini. Forumin viijentoista toimintavuuvven aikana enšimmäistä kertua tämä pito järješšettih Karjalan mualla.

Tämävuotisen kulttuuriforumih ošallistu 180 etuštajua Venäjän 20 alovehelta šekä 160 vierašta Šuomen puolelta. Forumin ošallistujina oltih kahen muan viralliset etuštajat, kulttuuri- ta taitehlaitokšien etuštajat ta ne, ket on kiinnoššuttu taitehprojektien tukemisešta. Tapahtuman kunnivovierahina oltih Venäjän kulttuuriministerin šijahini Alla Manilova, Šuomen konsuli Hannu Himanen, KT:n piämieš Aleksandr Hudilainen, Šuomen Opaššuš- ta kulttuuriministerin šijahini Anita Lehikoinen, Valtijollisen duuman deputatti Valentina Pivnenko.

Forumin ohjelmašša oli kakši šuurta ošua: työ- ta kulttuuriohjelma. Työohjelman aikana oli järješšetty erilaisie seminarija, teemaošaštoja, issuntoja, väittelyjä, kumpasien piäteemoina oltih kulttuurin ta turismin kehittämini. Teemaošaštoissa käsiteltih kirjallisuutta, visualista taituo, turismie, istorijua, perintehellistä ta rahvahallista kulttuurie, musiikki- ta tanššitaituo šekä muita aiheita koškijie kyšymykšie.

Forumin tärkienä toimintašuuntana ollah šuomelaisien ta venäläisien partn’orien kakšipuoliset šopimušpakinat. Šamoin forumissa kiinitettih huomijuo kulttuurilaitokšien ta paikallisien järještöjen yhteistyön kehittämiseh.

Karjalan kulttuuriministerin Jelena Bogdanovan šanojen mukah tämänvuotini forumi oli hyvin tulokašta, kahen päivän aikana oli pietty yhteheš yli šata partn’orineuvotteluo. Projektiehotukšien joukošša on mm. vierailu- ta teatteriprojektit, erilaisien festivalijen järještämini, yhtehisien näyttelyjen ta muasteri-oppijen pitämini. Ei jiäty huomijon ulkopuolella arhiiva- ta kirjaštotoimintah liittyvät kyšymykšet šekä nuorison ta lapšien luomistyön tukemini.

Kanšainvälisen yhteistyön tulokšet oli esitetty forumin aikana šemmosissa projektiloissa, kuin Tyylikäš tekstili -näyttely, Aleksandr Ahola-Valon omissettu näyttely, šekä VI Kanšainvälisen Karelfest -land-art festivalin töijen esittely.

Lahjana forumin ošalluistujilla šekä vielä yhtenä yhteistyöesimerkkinä oli Barentsalovehen poikien kuoron esityš. Tämä yhteiskuoro on yhistän laulajie lapšie Venäjän ta Šuomen puolelta. Ideja yhtehisen kuoron peruštamisešta šynty viime vuotena kulttuuriforumissa Oulušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat