Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan Kanšallini teatteri: eklein, tänäpiänä, huomena

Pyhä asie -näytelmyä ihan täyvellä oikeuvella voit pityä Kanšallisen teatterin šekä tašavallan kulttuurin kultafondina.

– Olen varma, jotta ei mistänä muušta Venäjän tašavallašta löyvy šamanmoista teatterie, korošti Šumskaja.
Tovellahki tänäpiänä Karjalan Kanšallini teatteri on ainut Venäjän teatteri, kumpasen näyttämöllä ašetetah näytelmie nellällä kielellä – šuomen, karjalan, vepšän ta venäjän kielellä.
– Mie oikein hyvin muissan, mitein šuurena ta merkittävänä tapahtumana 2005 vuotena oli karjalankielisen Laukunkantajat-näytelmän ta vähän myöhemmin Lembi-spektaklin ilmeštymini. Nykyjäh Kanšallisen teatterin ohjelmistošša on kuuši näytelmyä šuomen kielellä ta viisi näytelmyä karjalan kielellä, teatterijohtaja lisäsi.
Melkein kaikki viime aikoina ohjatuista näytelmistä on šälytty teatterin ohjelmistošša tähä päiväh šuaten. Karjalan kahella murtehella ohjattu Pyhä asie -näytelmä piäsi 2015 vuuvven Venäjän 100 parahan näytelmän listoilla. Šumskajan mieleštä tätä näytelmyä ihan täyvellä oikeuvella voit pityä Kanšallisen teatterin šekä tašavallan kulttuurin kultafondina.
Yhteistyöššä kanšalliskielisien kirjailijien ta kiäntäjien kera teatterissa on ašetettu näyttämöllä šemmoset näytelmät kuin Emähukka ta Hodari. Hodari-näytelmä 2014 vuotena oli valittu parahakši näytelmäkši X kanšainväliseššä šuomelais-ugrilaisien teatterien Maijatul-festivalissa Joškar-Olašša.
Tänä vuotena teatteri oli valmistan vielä kakši uutta spektalie, kumpasissa kuuluu karjalan kieli: viime pakkaiskuušša piettih vienankielisen Koti-näytelmän enši-ilta, a tänä šykyšynä teatteri avasi teatterikauven Kontiepoika-spektaklilla. Tämä karjalaisien starinojen pohjalla ohjattu esityš on iče asiešša Kanšallisen teatterin enšimmäini lapšilla tarkotettu näytelmä, kumpasešša on yhissetty heti nellä kieltä. Spektaklin aikana kuuluu venäläistä, karjalaista, šuomelaista, vepšäläistä pakinua.
Kanšallini teatteri aina pyrkiy eččimäh uušie toimintamuotoja kehittämällä erilaisie projektie. Yhteistyöššä šuomelaisien partn’orien kera näyttelijillä on järješšetty erilaisie kielitaijon parentamiskurššija, muasteri-oppija šekä harjotteluja Šuomešša.  
Piäkaupunkin keškukšešša šijoutujašta Kanšallisen teatterin on tullun šuosittu eri tapahtumien pitopaikka. Tiälä järješšetäh eritašosie tilaisukšie: kerähmöjä ta kokoukšie, seminarija ta konferenššija, festivalija ta näyttelyjä.
Ihmetyttäy kuitenki še, jotta teatterilla ei ole omua puhvettie, kumpani lisyäis šillä kanšallista kolorittie. Kymmenen vuotta takaperin teatteripuhvetin tilat oli annettu vuokrah toisella järještöllä. Eri vuosina puhvetin tiloissa oli toimin ravintola, sushi-baari ta viime aikoina šiinä on ollun Parižanka-nimini kahvila.  
– Vuokruamisaika on loppun vielä tämän vuuvven kešäkuušša, teatterin johtaja šelitti. – Teatterilla luvattih antua nämä tilat jälelläh, kuitenki tämä kyšymyš on tähä šuate piättämättä. Mie en oikieštah ymmärrä, mintäh Kanšallisen teatterin tiloissa toimiu Parižanka-kahvila, eikä ruokailupaikka, missä olis tarjolla Karjalan kanšallisie ruokie. Še olis äijyä luonnollisempi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat