Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Helppopiäšyni Koštamuš

Julija Govoruhina: ”Šemmoista tietä myöten liikuntavaivasella ei ole mahollista ajua yksin”. // Kuva: Helppopiäšyni Koštamuš -ryhmän vk.com/club99447696 -nettišivu

Vuotena 2007 Koštamukšešša oli peruššettu Fomal’gaut-nuorisojärještö. Šen jäšenikši tultih nuoret ihmiset, kumpasilla ollah tervehyön rajalliset mahollisuot. Nuorisojärještöštä ta šen toiminnašta työ šuatta lukie tarkiempi lehen enši numeroissa. Nyt tahon kertuo tärkieštä Helppopiäšyni Koštamuš -aktijošta, kumpasen piettih tämän vuuvven elokuušša ta šyyškuušša Fomal’gaut-nuorisojärještön jäšenet yheššä Sosialipalvelukeškukšen ruatajien šekä Nuorisoneuvošton ta TRIM-kanšalaisjärještön jäšenien kera.

Helppopiäšyni Koštamuš -aktijon tarkotukšena oli šuaha šelväkši, ollahko Koštamukšen yhtehiset paikat helppopiäšyset liikuntavaivasilla ihmisillä ta voijahko hyö vaššuštamatta šuaha tarvittavie palveluja. Aktijon tulokšet oltih šurulliset. Ilmeni, jotta toveštah šopivie paikkoja invalidiloilla ta liikuntavaivasilla ihmisillä kaupunkissa on hyvin vähän.

Aktijon enšimmäini oša piettih elokuušša. Šiih ošallistu Fomal’gaut-järještön jäšen Tatjana, kumpani liikkuu invalidikärryllä. Tan’a yheššä volont’orien kera yritti piäššä eniten merkitykšellisih hänellä paikkoih.

Matka alko Sberbankista Parkovaja-kavulla, šiitä nuoret ihmiset käytih Kaupunkin makšukeškukšeh, paššiošaštoh, apteekkih, Eläkeläisfondih, ruokakauppah. Vähä kunne onnistu piäššä helpošti.

– Myö näkimä, jotta još missä onki ašetettu pandussit, niin ne on rikeneh luajittu pahoin, ilmain käsipuita, ei vaššata sanitarinormija ta moničči ollah äšen vuarallisie invalidiloilla, pahekši Fomal’gaut-nuorisojärještön alkuhpanija ta johtaja Julija Govoruhina.

Helppopiäšyni Koštamuš -aktijon toini oša järješšettih šyyškuušša. Šen tarkotukšena oli ei ainuoštah kaččuo, mimmosih yhteiskunnallisih ta kulttuurijärještöih voit piäššä ihmini invalidikärryllä, ka šen lisäkši i paissa huolista ta iloista. Vet liikuntavaivasilla ihmisillä rikeneh ei riitä šeurušteluo.

Aleksandr Mamonov eläy Pervootkrivatelei-kavulla. Hiän voit piäššä pihalla vain sosialiruatajan Nikolai Iradovskin avulla. Hoti Aleksandr Jakovlevičin talošša on hišši ta šen ieššä ei ole rappusie, ka ilmain apuo hiän ei voi ajua portahikon korkien kynnykšen piäličči ta avata jykien oven. Volont’orien ta liikuntavaivasen miehen matka Koštamukšen eri järještöih vielä kerrah tovisti, jotta kaupunkissa melkein mitänä ei ole luajittu jäykkäliikkehie ihmisie.

Joka kaupunkin ympäristön pitäy olla helppopiäšysenä jäykkäliikkehillä ihmisillä. Šiih ryhmäh voit lukie lapšie ta ijäkkähie ihmisie, työkyvyttömie ihmisie ta ihmisie, kumpasilla ollah tervehyön rajalliset mahollisuot. Voit šanuo, jotta joka ihmini jykien laukun, käsi- tahi lapšienkärryn kera niise kuuluu jäykkäliikkehien ryhmäh.

– Myö olemma varmat, jotta još esimerkiksi sensorisie tunnuššušmerkkijä voit luatie omin voimin, niin monie muita kyšymykšie ei šua ratkaissa ilmain paikallisvallan elimien apuo. Muiten ei voi olla pakinuaki invalidien integroinnista yhteiskuntah, korošti Govoruhina.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat