Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Konša kaikin ollah yheššä

Šuurešša ta yštävälliseššä Nikutjevin pereheššä kašvau nellä lašta. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Šykyšyllä kakšivuotini Ivetta šai oman enšimmäisen palkinnon – tytöllä myönnettih Kanšakunnan juokšu -urheilutapahtuman nuorimman ošallistujan kunnivokirjan. Venäjän Juokšun päiväh Ivetta tuli omien Sofija-čikkoh ta Matvei-veikkoh kera. A urheilutapahtuman ošallistujakši hiän piäsi ihan šattumalta: luvetteloh hänet kirjutti tuatto, kumpaista ehotettih juokšun järještäjät. Kaččuon vanhempih veikkoh ta čikkoh lapšukkaini hyvällä vauhilla juoksi kolmenšuan metrin pitusen matan.

Tällä kertua Venäjän Juokšun päiväh ei ošallistun vanhin Marjatta-čikko. Šillä hetkellä hiän oli loittona koista, Tulan alovehen Jasnaja Pol’ana -kyläššä, missä piettih Venäjän Rahvahan kulttuuri venäläisien kirjailijien tuotannošša -festivali. Šielä, šuurella lavalla, šuan venäläisen omatoimisen näyttelijän kešen, Marjatta luki Anton Čehovin Ilo-kertomukšen.

Lapšien vanhemmat Natalja ta Sergei kašvatetah vielä yhtä ”lašta”, niin hyö iče šanotah omua hammašklinikkua. Ajatuš avata hammašklinikka Kalevalašša šynty perehen isännällä, a hänen Natalja-vaimo kannatti mieštäh.

Klinikan peruštamini ei ole helppo homma. Piti alottua kaiken nollašta: enšin rakentua tulijan klinikan rakennuš, šiitä oštua šiih tarvittava laittehisto, löytyä ammatillisie liäkärijä ta keštyä pitkä lisensioimisen prosessi. Čopakan ruavon tulokšena on vuotena 2012 avattu Veradent-hammašklinikka.

Tänäpiänä hammašliärärien Natalja ta Sergei Nikutjevien perehruato mäneššykšellisešti kehittyy. Heiltä kyšytäh liäkärin apuo ei vain oman Kalevalan piirin, ka i nuapuri Louhen piirin eläjät.

Nikutjevin pereh eläy aktiivista elämyä. Marjatan, Matvein ta Sofijan monilukusie voittoja ta kiitoškirjasie ošallistumisešta erilaisih pos’olkan, piirin, tašavallan ta äšen Venäjän toimehpitoih kenkänä ei ole luken, ka heitä on jo monta kymmentä.

Kuin kertou Natalja, perehen isäntä Sergei staraiččou luatie kaiken, jotta lapšet šuatais šuurin miärän mahollisukšie omua monipuolista kehityštä varoin. Tuatto kannattau kaikkie, mitä on šivottu urheilun ta tervehen elämän tapojen kera. Šitä varoin hiän ašetti kotipihašša urheilukentän lapšilla, missä on äšen pieni kallivorata, kumpaista myöten voit noušša kattoh. Šen lisäkši Nikutjevin šuuren perehen kaikki jäšenet tykätäh karaštamista kylmällä vejellä.

Nikutjevin pereh on yksi šemmosista perehistä, kumpasista voit šuaha oppie. Heijän joka alotuš ta ajatuš on vielä yksi aškel uuših huippuloih, voittoloih, šuavutukših.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat