Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kuin karjalaiset šyötettih hirvie

Piäkokki Sergei Pirožkin ta hänen avuštaja Inna Tarapul’kina tarittih kaikilla vierahilla šul’ččinoja ta kalittoja eri täyteneh, ei vain potakan, mannan ta prossan kera. // Kuva: Alina Čuburova

Tverin karjalaiset puolisot Oleg ta Marina Jevgrafovit ollah Kyllällisen karjalaisen hirven -ravintolapäivän alkuhpanijat ta piäjärještäjät. Heijän kera pakasima:

Oletta jo monta kertua johtan Kyllällisen karjalaisen hirven Tverin kaupunkih. Šuauko verrata niitä tapahtumie? Mitä onnistu kaikista paremmin, mitä ei?

– Pitimä jo viijennen Hirvi-ravintolapäivän. Viime vuotena järještimä enšimmäisen tapahtuman ta šilloin päivän aikana vain noin 150 henkie tuli kaččomah šitä. Meilä oli järješšetty vain yksi käsityöpaja ta kalittojen paistamini. Pitimä tapahtuman yhen kanšalaisjärještön toimistošša ta käyttimä kakši huonehta. Ei riittän. Toisen ravintolapäivän tämän vuuvven alušša pitimä jo kolmen huonehen tiloissa. Vierahien miärä yhä kašvo, ta kun järještimä nellännen Hirvi-päivän, piti olla vielä šuuremmat tilat. Tapahtumien aikana myö tariččima vierahilla karjalaista ruokua, kertoma meijän järještöštä, šen toiminnašta ta šuunnitelmista; kertoma heilä karjalaisista: ket hyö ollah, mitein piäštih Tverin mualla ta muuta šemmoista. Ylen äijän kävijie šanottih ”Miun ämmö on karjalaini”, ”Miun ukko pakasi karjalakši, onnakko milma ei opaššettu”. Työpajojen lukumiärä niise kašvo kerta kerralta. Šiitä ohjelmah lisäsimä musiikkie, piirileikkijä ta muuta mukavua.      

Još verrata kaikki viisi tapahtumua, voimma šanuo, jotta viimekši pietyštä tuli ihan oikie šuurkokoni kulttuuritapahtuma. Myö löysimä sponsorit, kumpaset oššettih lahjat arpajaisih, makšettih mainokšešta ta Mir-tilojen vuokran. Šuuri ilo oli tavata vierahie Petroskoista, Moskovašta, Piiteristä.

Mintäh hirvi on juuri karjalaini, eikä kanšainvälini?

– Juuri šentäh ni meijän hirvi on karjalaini. Tverin Kariela -järještön jäšenet kekšittih äijän mukavie nimie (yli 25) meijän ravintola-tapahtumah, ka Oleg Jevgrafovin Kyllällini karjalaini hirvi voitti.

Onko šuunnitelmissa iellähki kuččuo Karjalaisen hirven Tverin kaupunkih?

– Tuumaičemma, jotta Hirvi välttämättä tulou. Ka ei niin šuurešša formatissa, kuin tänä vuotena. Šuunnitelmissa on järještyä niin šanotun šuljetun tapahtuman 21. tuiskukuuta. Kuččuo 25–30 henkie ta čukeltua karjalaiseh teemah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat