Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jyškyjärven tunnetun hiihtomeštarin sel’l’a

Jyškyjärveläiset koululaiset kilpailujen startissa, 1. kevätkuuta 2015

 

Enšimmäiset kilpailut startattih 2001 vuotena ta šiitä ajašta alkuan Jyškyjärven sel’l’ašta on tullun kylän yhteiskunnallisen elämän yksi piätapahtumista.

Niin oli tälläki kertua. Kevätkuun enšimmäisenä pyhänäpiänä jo aikasešta huomenekšešta šuaten kuin alkeisluokkien koululaiset, niin ni vanhemmat pojat ta tytöt, šekä aikuhiset kylän eläjät ruvettih valmistamah omua hiihtovehkehistyö. Kilpailuih kučuttih kaikkie, ken šuattau hot’i kutakuinki hiihtyä. Tietyšti, näissäki kilpailuissa lopputuloš oli tärkie ta eri välimatkojen voittajie palkittih lahjoilla. Onnakko kilpailun järještäjät erittäin koroššettih, jotta kaikki jyškyjärveläiset, ket šinä päivänä tultih sel’l’alla, kunnivoitettih oman muanmiehen, kuulusan karjalaisen hiihtäjän, Neuvoštoliiton urheilumeštarin L’udmila Grigorjevna Lukinan muistuo.

L’udmila Lukina šynty ta kašvo Jyškyjärveššä, opaštu paikallisešša koulušša. Hiän ei miteinkänä eronnun toisista ikätoveriloista, još vain šillä, jotta kaikkie enemmän tykkäsi hiihtyä ta vauhilla laškie mäkie šukšiloilla. Šiih aikah hiihtämini oli lapšilla ainuona mahollisena urheilulajina. Šen lisäkši talvella loittosilta huuttoriloilta, kumpasie oli äijän kylän ympäri, lapšet tavallah piäštih kouluh vain hiihtämällä.

Tänäpiänä L’udmila Grigorjevnan šeiččementoistavuotisešta hiihtourašta kerrotah monilukuset maljat, viirit, rintamerkit, kumpaset naini šai voittoloista eritašosissa kilpailuissa. Ne kerrotah hiihtäjän mäneššykšellisistä esiintymisistä Karjalais-Šuomelaisen Sosialistisen Neuvoštotašavallan rahvahan pruasniekoissa, Meččäteollisuš-lehen kilpailuissa, Ruškie tähti -talvispartakiadissa, kilpailuissa Petroskoissa, Murmanskissa, Sverdlovskissa, Ufašša, Gor’ki-kaupunkissa.

Neuvoštoliiton urheilumeštarina ollešša L’udmila Lukina puolušti ei vain oman piirin, ka i koko Karjalan urheilumainehta. Vuotena 1953 hiän karjalaisen joukon jäšenenä ošallistu hiihtojuokšuh Neuvoštoliiton meštarukšešša.

Jyškyjärven kyläššä šäilytetäh muistuo L’udmila Lukinašta. Muutoma vuosi takaperin talolla, missä eli hiihtäjä ta paikallisešša kirjaštošša oli ašetettu muistotaulut. Nuoret kyläläiset kerätäh istorijallisie materialija kuulusašta muanmieheštä. Nämä ainehistot višših kohta löyvetäh oman paikan koulumusejošta, kumpasen peruštamini jo alko.

Onnakko parahana muistona tietyšti on urheiluperintehien jatkamini. Jyškyjärveššä ei unoheta šiitä, ta jokavuotiset L’udmila Grigorjevna Lukinan muissolla omissetut hiihtokilpailut ollah täššä hyvänä tovissukšena.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat