Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oman piirin hyväkši

Kalevalan piirin ošakuntah kuulutah eri aloilla toimijat ihmiset. // Kuva: Kuvat otettu http://www.visitkalevala.ru –šivuilta

Talvikuun 28. päivänä Kalevalan ošakunnan neuvošton jäšenet piettih vuoronmukasen issunnon, missä kačeltih viime vuuvven tulokšie ta mietittih mitä hyövyllistä hyö voitais luatie Kalevalan piirin hyväkši enši vuotena.
Kalevalan piirin ošakuntah kuulutah eri aloilla toimijat ihmiset – yhteiskuntamiehet ta valtijovallan elimien ruatajat, opaštajat, tehnisen alan ruatajat, näyttelijät ta lehtimiehet, – ne, kumpasien elämä tavallah tahi toisella liittyy Kalevalan piirih. Yhet on šynnytty ta kašvettu täššä piirissä, toiset pitän aikua on ruattu tiälä. Ta vaikka nyt nämä ihmiset eletäh ta toimitah muissa paikoissa, kuitenki hyö staraijah voimieh mukah auttua ta myötävaikuttua piirin elämän eri kyšymykšissä.
Esimerkiksi viime tuiskukuušša ošakunnan jäšenien voimin Petroskoissa oli järješšetty hyväntekeväisyšaktijo, kumpasen tarkotukšena oli kerätä varoja Kalevalan kuulusan istorijallisen rakennušmuistomerkin Mobergin talon kohentamiseh. Aktijon puittehissa Karjalan Kanšallini teatteri oli esittän uuvven Koti-näytelmän. Šen lisäkši teatterin aulašša oli järješšetty myyntijarmankka ta folkloriyhtyvehien esitykšet. Tämän aktijon aikana oli šuatu kerätä 156 780 rupl’ua. Kaikki nämä varat oli šiirretty Kalevalatalo-etnokeškukšen tilillä ta käytetty rakennukšen remontin jatkamiseh.
Vuuvven viimesen issunnon aikana ošakunnan jäšenien pakina koški Kalevalan piirin kehityšohjelmua, kumpasen luonnoš oli esitetty Karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunnošša.
– Esitetty ohjelma herättäy ylen äijän kyšymykšie. Piirin sosialitalouštilan tärkeimmät ta kipeimmät kohat niin kun ois jiäty šen ulkopuolella, kerto mieleh Kalevalan ošakunnan johtajan virkua hoitaja, piirin entini johtaja Vladimir Stepanov.
Stepanovin mieleštä ne šuunnat, kumpasih ohjelmašša oli luajittu piäpaino, šemmoset kuin muatalouš-, matkailuala, ei piäššä kunnolla kehittymäh kuni piirin tiet ei šuaha kuntoh. Vladimir Stepanov on varma, jotta piirin meččävaroihki, niijen käyttöh ta käsittelyh pitäy kiinnittyä enemmän huomijuo.
Ošakunnan neuvošton jäšenet oli piätetty enši vuuvven alušša keräytyö issunnolla, miettie ta ehottua oman järještön puolešta ehotukšie piirin kehityšohjelmah.
Kakši enši vuuvven šuurta tapahtumua – Karjalaisien kerähmö ta Šuomelais-ugrilaisien rahvahien muajilmankongressi – ei jiäty pakinan ulkopuolella. Issunnon ošallistujat piätettih keräytyö enši šykyšynä ta näijen kahen pivon tulokšien pohjalla miettie mimmoista ruatuo vois järještyä jatkošša Kalevalan piirin hyväkši.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat