Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Meijän ajan šankari

Meijän ajan šankari -kilpailun voittaja Maksim Vorobjov on hyvä taloušmieš, kumpani tuou tašavallalla äijän hyötyö. // Kuva: Kuva otettu http://rk.karelia.ru/ -nettišivulta.

Tuiskukuun 8. päivänä Respublika-saitti ilmotti Meijän ajan šankari -projektin alušta. Kahen netälin aikana Karjalan eläjät voitih työntyä omie istorijoja ihmisistä, kumpaset omalla työllä tovissetah, jotta äšen kriisissiaikana tašavalta voit kehittyö ta tulla voimakkahammakši. Kilpailuh oli työnnetty 18 istorijua-anomušta. Niistä finalih piäsi viisi ehokašta: Karel’ski okatiš -yhissykšen johtaja Maksim Vorobjov, yhteiskunnallini ruataja Darja Makovetskaja, tietomieš ta valmentaja Ilja Šegel’man, Sputnik-turklubin johtaja Andrei Ser’ogin, yhteiskunnallisien ruatajien Andrei ta Jekaterina Kazitskin pereh.

Kilpailun šiäntöjen mukah, Meijän ajan šankari -nimen šuau še ehokaš, kumpasen työ ta panoš Karjalan kehittämiseh šuau enemmän iänie. Kaikkieštah oli nellä iäneštäjyä: yhen iänen anto Karjala- tele- ta ratijoyhtijö, yhen – Respublika Karelija -tietotoimisto, yhen – piirilehet ta yhen iänen annettih lukijat internetti-iäneššykšen avulla.

Iäneššykšen mukah, Karjala- tele- ta ratijoyhtijö šekä Respublika Karelija -tietotoimisto annettih omat iänet Maksim Vorobjovista.

Piirilehtien yhtehini iäni niise oli annettu Maksim Vorobjovilla. Viiještätoista leheštä Vorobjovista iänešti kahekšan lehtie, Makovetskajašta ta Kazitskin pereheštä – kolme lehtie ta Šegel’manista anto iänen yksi piirilehti.

Piirilehtijen iäneššyš niise virtualini – piätoimittajat kirjutettih omie argumenttija. Niin, Novosti Kostomukši -lehti kirjutti tarkkah ta epyälömättä:

– Myö iäneššämmä Maksim Vorobjovin puolešta. Myö olemma varmat, jotta ei ainuoštah lehen toimituš, ka i kaikki kaupunkilaiset valitah Meijän ajan šankariksi Maksim Vorobjovin. Enšin Koštamukšen malmin rikaštamokombinatilla ruattih melkein kaikki aikuhiset koštamukšelaiset, yli yhekšän tuhatta henkie. Kombinatin johtajana oli tunnettu kivenlouhija Nilokai Jeršov. Ka šiitä, konša Nikolai Petrovič läksi virašta, kombinatilla alko kaikista vaikein kauši. Kymmenen vuuvven aikana, 1997–2007, muuttu viisi johtajua, kumpasie miärättih virkah ”ylähältä” ta kumpaset ruttoh mäntih pois Koštamukšešta. Kombinatti otva piäsi täyttämäh tuotantomiärieh, monet ruatajat oli erotettu työštä, monet iče lähettih pois. Muutoš parempah šuuntah alko, konša johtajakši tuli koštamukšilaini Maksim Vorobjov. Tietyšti, ei kaikki muuttun ihan heti. Onnakko pikkuhil’l’ua muovoštu yhtehini ruatajien joukko, kumpasista monet kuin ni iče johtaja ollah kivenlouhijien šuvuista. Nyt Karel’ski okatiš on nykyaikani, stabilisešti ta hyövyllisešti ruataja laitoš, kumpani ratkaisou monta sosialitehtävyäki ta Karjala voit olla ylpienä meijän kombinatista. Koštamuš ta kombinatti on yhtehini kokonaisuš ta šiinä epyälömättä on Maksim Vorobjovin anšijo.

Šamoin Vorobjovista iäneššettih Novaja Ladoga-, Dialog-, Sovetskoje Belomorje-, Belomorskaja Tribuna-, Prionežje-, Ladoga Sortavala-, Pripol’arje -piirilehet, kumpaset ollah varmat, jotta tämä on hyvä taloušmieš, kumpani tuou tašavallalla äijän hyötyö.

Lukijien internetti-iäneššykšen mukah yksi iäni oli annettu Darja Makovetskajalla. Lukijien iäneššyš oli hyvin ankara. Enšimmäisen ta toisen paikan välillä oli vain kakši prosenttie: Makovetskaja šai 31,2%, a Vorobjov – 29,1%. Iäneššyš loppu 11. kevätkuuta. Kaikkieštah šiih ošallistu 7117 ihmistä.

Niin, Karel’ski okatiš -yhissykšen johtaja Maksim Vorobjov šai kolme iäntä nelläštä ta voitti Meijän ajan šankari -kilpailušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat