Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Yhteistyö on aina voimua

Karjalan Šivissyššeuran jäšenie, yštävie ta yhteistyökummpanija Šuomešta ta Karjalan puolelta keräyty Vaasah šeuran Heimopäivillä. // Kuva: Olga Melentjeva

Perintehen mukah Karjalan Šivissyššeura järještäy jokavuotisen Heimopäivät-pruasniekan eri puolilla Šuomie, kumpaseh keräytyy šeuran jäšenie šekä yhteistyöpartn’orija Šuomešta ta muan ulkopuolelta. Tämänvuotini šeuran 110-vuotispäivällä omissettu Heimojuhla oli järješšetty Vaasan kaupunkissa. Eikä še ollun šattumalta. Juuri Vaasašša 110 vuotta takaperin, 25. šulakuuta 1906 vuotena, oli pietty Wienan Karjalaisien Liiton peruštamista valmistelija kokouš, kumpani pani alun Liiton ta jälešti Karjalan Šivissyššeuran toiminnalla. Iče Liitto oli peruššettu elokuušša 1906 Tampereella.

Yli šatavuotisen istorijan aikana Šeuran toiminta on piäššyn luajentumah ta monipuolistumah. Tänäpiänäki šen piätarkotukšie ollah itä- ta rajakarjalaisen kulttuurin šäilyttämini karjalaisien elinalovehilla, karjalaisien šivissyštyön eistämini šekä karjalaisien ičetunnon lujittamini.

Nykyjäh šeurah kuuluu noin 1000 jäšentä ta šen tuvella toimiu muutomie alaošaštoja. Karjalan Šivissyššeura on aktiivisešti kehittän yhteistyötä opetuš- ta kulttuurialalla monien kanšalaisjärještöjen kera kuin Šuomen šamoin ni Karjalan puolella. Šeuran tukemie aloja ollah kieli ta kulttuuri, istorija ta perinneh, julkaisutoiminta ta kyykkä. Šuurta huomijuo KŠŠ kiinnittäy kielen opaštamiseh ta šukututkimukšeh.

Šeura jakau apurahua karjalaista šukujuurta olijilla opaštujilla Šuomešša šekä Karjalan korkiekoulujen ta koulujen karjalan kieltä opaštujilla nuorilla. Šeuran tuvella ta kannatukšella joka vuosi järješšetäh karjalan kielen kurššija Šuomešša tahikka Karjalašša. KŠŠ kannattau tutkimuštyötä, kirjojen julkaisomista ta kanšalliskielisien lehtien toimintua, ošallistuu erilaisien kulttuuritapahtumien järještämiseh.

Kakši karjalan kielen opaštajua Olga Karlova ta Valentina Karakina šuatih Heimopäivissä palkinnot KŠŠ:lta. Naiset jo monta vuotta on opaššettu karjalan kieltä kielikurššiloilla. Palkinto myönnettih šamoin Sampo-tietokantapalvelun luatijalla Ville Vaaralla.  

Vuorovaikutuš ta yhteistyö – tämä ajatuš kulki punalankana läpi kaiken juhlatapahtuman. Karjalan Šivissyššeuran šamoin ni muijen karjalaisušalalla toimijien järještöjen etuštajat paistih kielen ta kulttuurin merkitykšeštä ta šiitä kuin tärkie on karjalaisien olla vuorovaikutukšešša ta kehittyä yhteistyötä tällä alalla. Heimopäivien kuččuvieraš Arhipiispa Leo toi Karjalan Šivissyššeuran juhlaväjellä tervehyisie Šuomen oikieuškosen kirikön ta Karjalan Kielen Šeuran puolešta šekä šiunasi tapahtuman. Heimopäivillä Arhipiispa Leo oli juhlallisešti nimitetty Karjalan Šivissyššeuran kunnivojäšenekši.

Jo nellä vuotta Karjalan Šivissyššeuran johtajana jatkanut Eeva-Kaisa Linna niise koroštau yhteistyön merkityštä toiminnan kehittämiseššä.

Karjalan Šivissyššeura jatkau toimintuah entisellä joholla. Šeuruavat Heimopäivät pietäh 8. šulakuuta 2017 vuotena Helsinkissä. 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat