Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Perehpata yhisti heitä

Perehpata-festivali loppu illalla gala-konsertilla Taitehtalošša. Festivalin ošallistujat šuatih diplomija, palkintoja ta muistolahjoja. // Kuva: Kuvat otettu vk.com/event111768946 -sivulta

Viime aikoina Kontupohjašša ta Kontupohjan piirissä vietetäh yhä enemmän erilaisie kulttuuri-tiijollisie pruasniekkoja ta festivalija. Ne on omissettu kuin vanhoilla, niin ni uušilla perintehillä. Toimehpitojen tarkotukšena on luatie monpuolisemmakši ta mukavammakši kohtupohjalaisien elämä. Ta vielä niitä pietäh šentähki, jotta houkutella omah šeutuh koti- ta ulkomualaisie turistija.

Ei niin ammuin šemmosien pruasniekkojen järještämiseh ošallistu Kontupohjan Karelija-turistijoukko. Paikallishalličukšen avulla še tuli šemmosien toimehpitojen alkuhpanijakši, kuin šuomelais-ugrilaini Juhannus-juhla, Kyläfestivali, Petri Šuuri- ta Karjalan Lumineičut -kilpailut.

Šulakuušša Kontupohjašša piettih I kanšallisen luomistyön Perehpata-festivali. Šen piäjärještäjänä tuaš oli Karelija-turistijoukko Kontupohjan kaupunkin ta piirihallinnon, Kulttuuri- ta Karjalan Kanšallisušpolitiikan ministerijöjen tuvella.

Perehpata-festivalin tarkotukšena on löytyä ta palkita Karjalašta ta Venyähen toisilta alovehilta olijie luomisperehie, kumpaset esitetäh eri kanšallisukšie. Šen valintakierroš piettih jo kevätkuušša.

Festivalin enšimmäisenä päivänä Kontupohjan nuoriso-kulttuurikeškukšešša piettih niijen luomisperehien presentatijo, mit piäštih loppukilpailuh. Niijen luvušša oltih perehet Petroskoista, Kontupohjašta ta Karjalan toisista piirilöistä šekä Leningradin alovehelta. Runojen, essen tahi videofilmijen avulla perehet kerrottih omašta elämäštä ta harraššukšista. A šiitä esitettih mielehisie musiikki-, laulu- ta runotevokšie.

Festivalin toisen päivän ohjelma oli vielä pohatampi. Huomenekšella Karelija-hotellissa oli pietty kanšallisien sriäpnöjen kilpailu. Festivalin ošallistujat paissettih omie mielisriäpnöjä: karjalaista marjapiiruata ta vepšäläisie kalittoja, puolalaista juuštopiiruata ta marilaista pečen’n’ua, kasakkojen varenikkoja ta novgorodilaisie pyörykkähie.

Festivali miellytti kontupohjalaisie. Nyt še tulou perintehellisekši. Ta jo toiset perehet šuahah ošallistuo šiih ta esittyä omua luomistyötä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat