Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevala open -nuorisoprojekti alotti työn

Projektin järještäjät kuunneltih ošallistujien iänijä ta šointie, juattih runoja iänittäjien välillä. Toini vaihe on eepossan runojen nauhottamini ta iänikirjan luatimini // Kuva: Ksenija Veretennikova

Projektin alkuhpanijana on Paralleli-nuorisojärještö. Järještö erikoistuu nykyaikasih teknologijih, kumpasien avulla šen jäšenet luajitah psihologisie pelijä, harjotukšie, tietokonehohjelmie, järješšetäh erilaisie seminarija.
– Meijän järještö on toimin 2003 vuuvvešta. Meitä on aina kiinnoštan rahvahallini kulttuuri. Meiläki on olomašša Solntsevorot-ohjelma. Kalevala-eepossan ainehistojen rupesima ruatamah vuuvvešta 2005 ta heti ymmärtimä, jotta še on oikein mukava, šyvämiettini ta perspektiivini materiali. Kulu kymmenen vuotta kuni piättimä järještyä šemmosen projektin. Rahotušta myö šaima Karjalan Tašavallan nuorison ta urheilun ministerijön kilpailugrantijen kautti, kerto järještön ta projektin johtaja Irina Pinkevič.
Projektissa on monta ošua. Enšimmäisen ošan tarkotuš on eepossan runojen nauhottamini ta iänikirjan luatimini, toini on nauhotuš, missä ammatillini radijotoimittaja kertou omie ajatukšie eepossašta. Šen lisäkši kevätkuun lopušša projektin järještäjät meinatah luatie roolipelin, kumpasen avulla kaikki halukkahat voijah piäššä Muinois-Kalevalan ilmapiirih. Paičci šitä heinäkuušša Matkači-turismimajotušpaikašša järješšetäh Kalevala open -festivali, mih ošallistuu Karjalan nerokaš nuoriso ta šyyškuušša festivalin tulokšien mukah valmissetah ta avatah valokuvanäyttely. Šen lisäkši nuorilla taiteilijilla šynty ajatuš eepossan šarjakuvien piiruštamisešta.
Šemmosen šuuren ta monipuolisen projektin avulla järještäjät halutah kiinittyä nuorien ihmisien huomijuo karjalais-šuomelaisen eepossan tutkimiseh. Teokšen teksti esitetäh uušissa, nykyaikasissa muotoloissa.
– Konša rupesima lukomah tekstie, niin heti joutuma uuteh muajilmah. Teksti on vaikie, onnakko mukava ta oikein dinamini. Še on kertomuš ihmisistä, šen vuokši teoš on aina aktualini. Myö valiččima iänikirjan muuvvon, šentäh kuin nyt ihmiset enemmän kuunnellah kuin luvetah kirjoja, projektin johtaja jatko.
Šen vuokši Viking-traktirissa oli järješšetty kuuntelu. Jokahisen tulijista piti lukie 16 šäijehtä Kalevalašta. Järještäjät kuunneltih ošallistujien iänijä ta šointie, juattih runoja iänittäjien välillä. Iänikirjan nauhottamisruato alko jo täššä kuušša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat