Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kulttuuriala on niise tärkie alovehen kehityšmehanismi

Aleksei Lesonen: ”Ilmain kulttuurialua on vaikie kehittyä pientä bisnestä ta šuaha lisyä investointie”. // Kuva: Jelena Maloduševa

Karjalan piämiehen ašetukšella viime vuuvven 28. talvikuuta Aleksei Lesonen on miärätty Karjalan kulttuuriministerin virkah. Vaikka Karjalan kulttuuiriministerijöššä Aleksei Lesonen ei ole uuši ihmini – viime viijen vuuvven aikana hiän oli toimin kulttuuriministerin šijahisena – kuitenki šuurella karjalaisyleisöllä hiän on vielä vähätuttu persona.  
– Täkši päiväkši on šuatu aikah melko äijä ta olemma ottan hyvän vauhin esimerkiksi kulttuurilaitokšien infrastrukturin rekonstruoinnissa. Kuitenki työtä on vielä ylen äijän: varšinki kylien kulttuurilaitokšet tarvitah modernisointie, kyläkirjaštot pitäis šuaha toimimah nykyajan tašolla ta šuaha kaikki kirjaštot liittymäh nettiverkoštoh.
Tänä vuotena on šuunnitelmissa lopettua Kanšallisen kirjašton rekonstruointi. Näijen töijen jälkeh kirjaštotilat tullah kahta kertua šuuremmat. Šaman katon alla šiirretäh šokeijen kirjašto ta lapšien kirjašto.
Ilahuttau šeki, jotta paičči rekonstuointie tašavallašša on ruvettu rakentamahki kulttuurikohtehie. Tänä vuotena Koštomukšešša ruvetah rakentamah šuurta kulttuurikeškušta. Federalisešta b’udžetista on jo šuatu 50 miljonie rupl’ua, toini puoli rahotuksešta tulou Karjalan tašavallan ta Koštamukšen kaupunkin piirikunnan b’udžettiloista. Rakentamistyöt on šuunniteltu toteuttua tämän vuuvven männeššä.
Karjalan Tašavallan 100-vuotispäivä on lähivuosien merkittävimpie tapahtumie. Mitä Kulttuuriministerijö on šuunnitellun luatie Karjalan merkkipäivän valmistamistyön puittehissa?
– Ministerijön tarkaššukšella on vielä nellä kulttuurilaitošta Karjalan piirilöissä: rekonstruointityöt Karhumäjen kulttuuritalošša, Segežan musejo-kirjaštošša, Sortavalan kulttuurikeškukšešša šekä Šuojärven kirjaštokeškukšešša.
Tämä vuosi on ilmotettu Venäjällä kinovuuvvekši. Mimmosie tapahtumie Karjalašša on šuunniteltu tämän teemavuuvven puittehissa?
– Meilä on jo allakirjutettu šopimuš Venäjän valtijollisen kinematografijayliopiston kera, min mukah nuoret ohjuajat tullah harjottelomah kinokuvuamista Karjalan alovehella. Vuuvven aikana on meininki pityä kakši nuorisokinon festivalie Petroskoissa ta Sortavalašša.
Kinovuuvven puittehissa meilä alkau uuši Kinoyö-aktijo. Še pietäh 27. elokuuta. Aktijoh yhytäh kaikki kulttuurilaitokšet, kumpaset esitetäh omie projektija kino-teemalla.
Tämän vuuvven männeššä Sortavalan, Šuojärven, Karhumäjen piirilöissä rekonstruoijah nellä kinošalie. Kylien kinošalien proplemina on še, jotta niijen kinolaittehisto ei ole uuvvissettu. Šentäh kun šuurin oša kaupunkien kinoteatteriloista on jo šiirytty digitalikinojen esittämiseh, nauhojen vuokra on tullun ylen kallehekši. Esimerkiksi yhen filminauhan vuokra makšau yksi miljoni rupl’ua, šilloin kun šama filmi digitaliformatissa voit oštua 100 tuhannešta rupl’ašta.   
Nämä nellä kinošalie šuahah tänä vuotena viisin miljonin rupl’ua digitalilaittehiston oštamiseh ta niissä ruvetah esittämäh hyväluatuista kinuo.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat