Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tavanomani elämäntarina

Uuši spektakli antau kaččojilla mahollisuon kakši tuntie kuunnella puhašta karjalan kieltä. // Kuva: Uljana Tikkanen

Uuši spektakli keräsi enši-iltah karjalan kielen arvoštelijie, innokkahie kaččojie, teatterin harraštajie. Näytelmäh tulijat oli jo pitkäh vuotettu tavallista kertomušta rakkahuošta, elämäštä, ihmisien kohtalošta ta nähtih elämäntarinan, missä oli kaikkie: huumorie ta šuruo, šyntyö ta šurmua, rakkahutta ta vihua.

– Täštä spektaklista mie šain tietyä kolme vuotta takaperin. Mie smietin mitein mie voisin esittyä šitä omašša teatterissa. Še oli venäjän kielellä, miun piti kiäntyä še vienakši. Šiihi mäni melko äijän aikua. Myö lukima šen ta kaikin šuoššuttih, jotta še pitäy ašettua lavalla, spektaklin ohjuaja Valentina Saburova kertou.

Kertomukšen juoni on melko tavanomaista. Neičyt ta priha šuvaijah toini toista. Neičyt šai tietyä, jotta hiän vuottau lašta. Nuoret ollah onnelliset, vain neiččyön vanhemmat ollah toista mieltä, hyö työnnetäh tyttären kaupunkih, luatimah aborttie, jotta tytöllä ois parempi kohtalo ta jotta hiän šais rikkahamman šulhasen. Prihan muamo on juoppo ta neiččyön vanhemmat varatah, jotta poika niise rupieu juoputtelomah.

Ihmisien elämän rinnalla näytelmäššä on esitetty kotišiivattojen ta tuonilmani elämä. Šiivatat ta enkelit vaikutetah ihmisien kohtaloih. Elukat paissah ta ajattellah šemmoisie kyšymykšie, kuin rahat, elämä, vapauš, kohtalo. Kukko on kaikkien viisahin ta tietäy šemmosie šanoja, kuin defolt, kriisi, embargo ta muita viisahie šanoja, kumpasie hiän šai kuulla ratijošta. Niijen luvušša oli šana abortti ta šiivatat ymmärrettih, jotta ihmiset halutah tappua pienen vielä ei šyntynyön lapšen ta piätetäh pelaštua še. Neiččyön vanhemmat tarvitah rahua aborttih, šitä varoin hyö tapetah šijan, jotta šuaha rahua šen lihoista. Šika šiirty tuonilmasih ta kerto toisilla, jotta jokahisella on enkeli-šuoja, kumpani voi pelaštua lapšen. Mitein heilä onnistu šuaha lapšen šuojah, en rupie kertomah, toivon, jotta teatteri kučutah esityšmatkoilla ta työ iče šuatta šen tietyä.

Näytelmä šynnytti kaččojissa erilaisie tuntehie, hyö issuttih itku šilmissä, hetken kuluttuo jo nakrettih, ymmärrettih, jotta tämä on meijän elämä ta tätä elämyä pitäy elyä, rakaštua, šuaha lapšie ta kunnivoija lähisie.

Haluon vielä lisätä, jotta hoti kakši tuntie Kalevalan eläjät šuatih kuunnella puhašta karjalan kieltä. Mielelläni lähen kaččomah šitä vielä kerran, teiläki neuvon.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat