Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Yhteistyön tulokšie käsiteltih seminarissa

Seminarissa L’udmila R’appijeva kerto mukavista metodikoista, kumpasie voit käyttyä ruatuas’s’a Karjalan kielen kirjaimikko -plakatin kera. // Kuva: Maikki Spitsina

Kanšainvälini Etnokulttuurisen koulutukšen parahat käytännöt -seminarin ruatoh yhyttih karjalan ta šuomen kielien opaštajat ta kašvattajat Jessoilašta, Louhešta, Meliorativni-pos’olkašta, Petroskoin eri paikoista šekä Instituutin Etnokulttuurisen koulutukšen keškukšen ruatajat.

Seminarin enšimmäisen ošan ohjelman rajoissa käsiteltih etnokulttuurisen opaššukšen nykytilua ta kehitykšen perspektiivijä Karjalašša, kašvattajilla ta opaštajilla oli mahollisuš kertuo omašta ruatokokemukšešta.

Etnokulttuurisen koulutukšen keškukšen metodisti Anna Rešetina šaneli etnokulttuurisen koulutukšen parahista praktikoista päiväkotiloissa. Seminarin ošallistujat tultih yhteh mieleh, jotta pitäy turvata perimistä etnokulttuurisien opaššušlaitokšien välillä, enšimmäiseh vuoroh päiväkotijen ta koulujen välillä, kumpasissa opaššetah kanšallisie kielie.

Mahollisuš esittyä omua työkokemušta oli kaikilla seminarin ošallistujilla. Šeloššukšien mukah painetah Karjalan etnokulttuurisen koulutukšen parahat praktiikat -kokoelma.

Seminarin toisešša ošašša esitettih KT:n opaššušministerijön, Karjalan opaššukšen kehitykšen instituutin ta Karjalan Šivissyššeuran vuuvven 2015 yhteistyön tulokšie.

Etnokulttuurisen koulutukšen keškukšen johtaja Natalja Grigorjevskaja kerto viiještä šuunnašta, kumpasien mukah keškukšešša toteutetah kanšainvälisie projektija. Niijen luvušša on konferenššijen ta seminarien järještämini kanšalliskielien opaštajilla šekä opaššušohjelmien, koulukirjojen ta havaintovälinehien luatimini, kumpaset šiitä oli esitetty seminarissa.

Petroskoin 20. päiväkojin kašvattaja Marija Volhonova esitti oman Karjalan kieli päivykois -oppivihkon. Še on tarkotettu kolme–šeiččemen vuotisilla lapšilla, kumpaset opitah livvin karjalua. Oppivihkošša on 35 teemua, kumpaset on juattu kolmeh ošah.

Šamoin yhteistyön tulokšena on CD-levyjen kirjuttamini livvin karjalan 1.–5. luokkijen oppikirjoih. Seminarissa oli esitetty Karjalan kielen kirjaimikko -havaintovälineh.

Etnokulttuurisen koulutukšen keškukšen metodisti Ol’ga Hramtsova kerto Kotišeuvun runoilu -lukemiston valmistamisešta 5.–9. luokkijen koululaisilla. Lukemistoh on kerätty runot karjalan, šuomen ta vepšän kielillä. Šuunnitelmien mukah uuši kirja ilmeštyy tulijan oppivuuvven alušša.

Karjalan opaššukšen kehitykšen instituutin ta Karjalan Šivissyššeuran yhteistyön merkkeissä vuuvvekši 2016 on šuunniteltu kirjuttua CD-levyjä vienankarjalan 1.–6. luokkijen oppikirjoih. Šamoin meinatah luatie etnokulttuurisen koulutukšen työohjelma päiväkotija varoin šekä ohjelmija karjalan, vepšän ta šuomen kielijen tuntija varoin yläluokissa.

Seminarin ošallistujat kiitetäh Karjalan Šivissyššeurua avušta ta toivotah, jotta KŠŠ:n johtaja Eeva-Kaisa Linna tulou šykyšyllä hoti yhteh toimehpitoh, kumpani järješšetäh yhteistyön rajoissa.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat