Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Käsityöammattitaitoja eläkeläisillä

Vuotena 2014 Kalevalatalo oli toteuttan Kalevalan kaunottaret -projektin, kumpasen rajoissa naiset opaššuttih ompelomah perintehellisie uhtuolaisie kanšanpukuja // Kuva: Kuva on otettu Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen arhiivašta.

Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšen valmistama projekti nimeltäh Kalevalan šeuvun käsityöammatit on piäššyn voittajien listoilla Aktiivini šukupolvi 2016 -projektikilpailušša. Kilpailun järještäjänä on Uuši šivissyš -fondi Timčenkon fondin rahatuvella. Tänä vuotena kilpailuh oli työnnetty 44 projektihakemušta ta niistä 20 oli valittu voittajiksi.

Käsityöammatit ollah vienankarjalaisien kulttuurin tärkienä ošana. Vanhemman polven ihmiset ollah niijen entisaikojen kokemukšen ta vanhojen perintehien šäilyttäjät.  Kalevalan šeuvun käsityöammatit -projektin rajoissa on šuunniteltu järještyä kankaškuvonta- ta tuohikuvonta-opetušta vanhemman polven ihmisillä, šamoin ni paikallisilla käsityömuasteriloilla, kumpaset halutah oppie uušie käsityölajija. Projektin tarkotukšena on luuvva olot  käsityötä taitajien piirin eläkeläisien luomisrealisointie varoin. Tämä projekti on vuotena 2014 toteutetun Kalevalan kaunottaret -projektin jatko. Šilloin oli pietty kolmen kuukauven oppikuršši, kumpasen aikana naiset opaššuttih ompelomah perintehellistä uhtuolaista naispukuo.  Projektin aktiiviset ošallistujat oli peruššettu Uhtuon näkijäiset -klupin, kumpani jatkau toimintuah nykyiakanaki. Puolentoista vuuvven aikana klupin ošallistujat on opittu erilaisie uušie käsitöitä: piälläkoristeluo, tilkkuompeluo, lenttakirjointua ta muuta.

Uuvven projektin toteuttamini antau eläkeläisillä mahollisuon opaštuo miehien käsityöammatin (tuohikuvonnan) šekä naisien käsityöammatin (kankaškuvonnan) taitoja. Avuštajina ollah šamanikäset käsityömuasterit, kumpaset näytetäh omie taitojah ta autetah neuvolla. Projektin aikana meinatah pityä yhteheš 16 muasterioppie – kahekšin kummaštaki käsityötaijošta. Kankaškuvonnan muasterioppiloissa halukkahat opaššutah eri tehniikkoja: pirtakuvontataituo opaštuossa hyö luajitah pannoita erilaisista heinistä; puikkokuvonnan kurššilla kuvotah vyötä uhtuolaiseh kanšanpukuh ta kankašpuilla kuvontakurššilla yritetäh kutuo maton.

Tuohikuvonnan kurššilla opaštujilla kerrotah mitein pitäy hankkie tuohta šekä opetetah kutomah tuohisie aluštoja kuumien ruokien alla, leipä- ta šuola-ašteita, tuohihelysimie ta tuijassuja.

Projektin loppuošana järješšetäh näyttely, missä esitetäh projektin aikana luajittuja töitä, muasterien töitä otetah šamoin myöntih etnokulttuurikeškukšen suveniirikauppah.  Näin projektin aikana šuatut taijot autetah vanhemman polven ihmisillä tienata rahua ta parentua oman elämän ainehellista puolta. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat