Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Perintehellistä kulttuurie nuorella polvella

Loppupäivällä järještäjät kerrottih leirin työn tulokšista, palkittih kunnivokirjoilla aktiivisie lapšie ošallistumisešta. // Kuva: Ksenija Veretennikova

Heinäkuun 5.–9. päivinä Kuujärven kylä oli täynnä lapšie, ket mielelläh tutkittih lyydiläisien kulttuurie, kieltä ta perintehie. Leirin piätarkotukšena oli tutuššuttua nuorie karjalaisien perintehelliseh elämäh. Leirin toiminnan aikana lapšet ošallissuttih eri muasteri-oppiloih, šuatih äijän tietuo karjalaisešta perintehelliseštä horeografijašta, ruuvvista, puvušta, elinkeinoloista.

– Olen hyvilläni, jotta etnokulttuurisen inkubattorin työ onnistu. Joka päivä huomenekšešta iltah šuaten lapšilla oli mukava ohjelma. Hyö muovattih, kesrättih, kuvottih, šavuššettih kalua, ommeltih, opittih karjalan kielen lyydin murrehta. Konša miettimä tämän leirin järještämistä, niin enšin järještäjät haluttih kuččuo šiih lapšie vain Karjalašta. Onnakko kiinnoššuš šiih leirih oli niin šuuri ta leirih yhyttih lapšet Leningradin ta Murmanskin alovehiltaki, etnomusiikkitietäjä Irina Semakova kerto vaikutelmistah.

Tietokonehet ta gadžetit netäliksi šyrjäh

Leirin opaštajina oltih asientuntijat – šanaštokomiisin jäšen Nadežda Koval’čuk, musiikkitietäjä Irina Semakova, Vesl'ažed -folkloriryhmän johtaja Olga Gabukova ta tietyšti paikalliset eläjät, kumpaset mielelläh kerrottih ta näytettih lapšilla omista tavoista ta kulttuurista.

– Mie opaššin lapšilla perintehellisie merkkauštaitoja. Hyö jakauvuttih kahteh ryhmäh, šentäh kun oli äijän halukkahie. Yheššä myö merkkasima, luatima pienie kukkasie, kutoma kaunehie vöitä. Olin ylpie šiitä, kun huomasin, jotta tytöt ruvettih pitämäh näitä vöitä. Tuumaičen, jotta šemmoset leirit ollah hyvänä mahollisuona tutuštuo perintehellisih elinkeinoloih ta yrittyä luatie mitänih omin käsin, Natalja Gotčijeva huomautti.

Lyydiläisien etnokulttuurini inkubattori -leiri oli toteutettu Lyydin Vezaažed-järještön šamannimisen projektin mukah. Šitä tuki Karjalan Tašavallan rahvahallisen politiikan aseijen ministerijö Karjalan rahvahien ta etnisie yhtehysien yhtevykšen šäilyttämini Karjalašša 2014–2020 vuosina -ohjeman puittehissa.

– Še on oikein viisaš ta produktiivini leiri. Šiih ošallistu eri-ikäsie 6-16 vuotisie lapšie. Kuuvven päivän aikana lapšet šuatih äijän tietoja. Hyö ylpiešti ruvettih pitämäh kanšallisie pukuja ta šanomah tuttuja šanoja karjalakši. Hyö unohettih tietokonehista ta discoista ta šuurella innolla keräyvyttih klupih illanistujaisih. Haluon šanuo šuuret passipot leirin opaštajilla ta volont’oriloilla, Karjalan lyydiläiset -järještön johtaja Lidija Konovalova lisäsi.

Hyvie tietoja ta äijän vaikutelmie

Leirin loppupäivällä Kuujärven klupissa oli juhlittu Tihvinin Jumalanmuamon ikonin oikieuškoni pruasniekka. Enšin šitä haluttih pityä Paloniemeššä, onnakko pahan šiän takie kaikki vierahat ta paikalliset eläjät keräyvyttih Kuujärveh. Šinä päivänäki järještäjät kerrottih leirin työn tulokšista, palkittih kunnivokirjoilla aktiivisie lapšie ošallistumisešta. Lapšet vuoroštah näytettih omie neroja karjalaisissa tanššiloissa ta kisoissa, mielelläh tanššittih pruasniekan vierahien kera.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat