Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šeppäammatin ihmehellisie esinehie

Nykyaikana šeppäammatti on vain dekoratiivini taito, vet kaikki esinehet voit luatie tehtahissa. Näyttelyššä kävijät voijah nähä, mitein taitajat oltih Aunukšen gubernijan šepät omašša ammatissah XIX vuosišuan lopušša ta XX vuosišuan alušša. // Kuva: Ksenija Veretennikova

Uuši näyttely tutuššuttau kävijie šeppäammatin istorijah, kertou talonpojan elinkeinojen vehkehistä. Šeppäammatti on yksi vanhemmista ammattiloista muajilmašša. Še oli hyvin tuttu Karjalaššaki. Tämän elinkeinon šuurešta merkitykšeštä on kerrottu Kelavala-eepossaššaki, missä šeppä Ilmarinen tako Šampo-melličän.
– Šeppäammatti on oikein hieno elinkeino. Tämä ammatti aina oli korkiepalkkani. Toivon, jotta Kiži-šuarellaki šeppäammatti rupieu kehittymäh. Näyttelyn jokahisella esinehellä on oma kohtalo ta istorija, olen varma, jotta jokahini kävijä šuau šiitä äijän uutta tietuo, Kiži-musejon johtaja Jelena Bogdanova huomautti näyttelyn avajaisissa.
Näyttelyn luatijina ollah Kiži-musejon ruatajat – istorija- ta etnografijaošašton johtaja Svetlana Vorobjova ta tutkija Ivan Vorobjov. Musejošša kehittyy oma šukupolvien perimini.
– Näyttelyššä yrittimä näyttyä, mitein šeppä tako ihan tavallisie esinehie, onnakko luati niitä šuurella innolla ta šyväimen lämmöllä. Monet esinehistä ei olla nykyjäh käytöššä, šentäh näyttelyn avulla jokahini voit nähä mitänih uutta. Paičči šitä kävijät voijah kuotella voimieh šepän ammatissa. Näyttelyššä voit takuo vašaralla alasinta ta nähä, mitein rauta muuttau omua muotuoh, Ivan Vorobjov kerto näyttelyštä.
Näyttelyesinehie on juattu eri temattisih oših: kotitarvikkehet, muatalouš, miehien elinkeinot, talonpojan elämän esinehet, šepän ta kirvešmiehen vehkehet. Talonpojan muataloušesinehinä on erilaisie hankoja, viikattehie, čirppijä, kalaššuš- ta mečäššyšvehkehissä on ritoja, hankurie, asraimie ta kivekšie.
– Myö staraiččima luatie ekspositijon šillä tavalla, jotta kävijä vois huomata joka vehkehen ominaišuot. Šen lisäkši näyttelyššä on olomašša šuuri šala – pronššikirveš. Kenkänä musejon ruatajista ta ammattimiehistä ei voinun arvata, mitä varoin šitä oli käytetty. Voit olla, jotta kennih kävijistä vaštuau täh kyšymykšeh, Svetlana Vorobjova lisäsi.
Aunukšen gubernijan šeppäammatti -näyttely on auki 15. heinäkuuta – 25. šyyškuuta Kiži-musejon näyttelyšalissa (Fedosovankatu, 19).

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat