Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Fomal’gautin valo antau toivehen

Järještön jäšenillä on äijän šuunnitelmie ta hyö toivehen kera kačotah etehpäin. Kuvašša Fomal’gautin jäšenet ta järještön yštävät kanšainväliseššä canistherapy-forumissa Kalevalašša vuotena 2012. // Kuva: Kuvat otettu Mi vmeste -järještön VK-šivulta.

Vuuvvešta 1992 Koštamukšešša toimiu invalidilapšien ta -teini-ikäsien Hete-kuntoutumiskeškuš. Onnakko, konša lapšet täytetäh 18 vuotta, hyö ei enyä voija käyvä šiih keškukšeh. Hyö jiähäh yksin ilmain mitänä apuo ta kaikki proplemat laškeuvutah heijän vanhempien harteilla.

Jotta auttua nuorie ihmisie, kumpasilla ollah tervehyön rajalliset mahollisuot, pärjätä kaupunkin yhteiskunnallisešša elämäššä, Sosialipalvelukeškukšen ruatajat peruššettih Druzja (Yštävät) -klubin. Šiih tuli ruatamah nuori psihologi Julija Govoruhina.

Klubih tuli erilaisie jäšenie. Heijän kešen oli aivovaurio-vaivasie, kuatajatautisie, ihmisie henkisien poikkiemisien kera, šilmätautisie, Downin sindromin kera. Hyö oltih kummalliset enši kačahukšelta, ka ei höperöt, vain šemmoset erinomaset ihmiset oman muajilmannäkömykšen, viisahuon, lapšellisuon, täyšišiämellisyön, huomavaisuon toisien kipuh ta intuitiivisuon kera. Psihologi, neiččyöt ta prihat ruttoh tultih hyviksi yštäviksi. Julija järješti nuorilla pruasniekkoja šekä psihologisie parentamisharjotteluja, jotta hyö opaššuttais ilmaissa omie tuntehie ta haluja. Šiitä kaikin ymmärrettih, jotta pitäy liikkuo etehpäin ta staraija tulla elämän aktiivisiksi jäšeniksi, eikä istuo yhellä paikalla.

Niin vuotena 2007 Julija Govoruhina ta hänen kašvatit annettih Koštamukšen hallintoh projektin Fomal’gaut-nuorisojärještön peruštamisešta ta kehittämiseštä. Šen tarkotukšena oli nuorien invalidien integrointi yhteiskunnalliseh elämäh. Kummallista, ka tämä projekti šai tukie ta hallinto anto grantin šen toteuttamiseh.

Nuorie invalidija huomattih ta ruvettih kuččumah Koštamukšen eri toimehpitoloih. – Myö šaima mahollisuon kaččuo mukavie filmijä Nuorison ta kinon talošša, opaštuo piiruštamah Taitehkoulušša, ošallistuo konserttiloih Kulttuuritalošša, uija kaupunkin uimahallissa. Löyvyttih volont’orit – urheiluvalmentajat, kumpasien avulla meijän järještön jäšenet opaššuttih peluamah dartsie ta jalkapalluo, ta ošallissuttih invaurheilun kilpailuih Petroskoissa, kertou Fomal’gautin johtaja Julija Govoruhina.

 Fomal’gaut-nuorisojärještö kašvo ta kehitty. Nuoret ihmiset, kumpasilla ollah tervehyön rajalliset mahollisuot, alettih elyä työllisyön prinsippijen mukah. Heilä ilmešty elämän uuši tarkotuš ta ičekehitykšen hete. Kohta Fomal’gautin jäšenien vanhemmatki tultih aktiivisimmiksi ta vuotena 2008 heilä šynty Myö olemma yheššä -järještö.

Koštamuš šijaiččou Šuomen rajan lähellä ta nuapurimaijen välillä ollah yštävälliset šuhtehet. Nuorien invalidien ta heijän vanhempien niise onnistu ta hyö tuttavuššuttih Oulun järještön jäšenien kera, kumpaset ruattih invalidien ta heijän vanhempien kera. Järještöt ošallissuttih yhtehiseh kanšainväliseh projektih ta monta vuotta järješšettih nuorien invalidien yhtehisie kešäleirijä vuorotellein Karjalan ta Šuomen puolella. Nuorilla ihmisillä še oli tarpehellisena ta tärkienä elämän kokemukšena.

Fomal’gautin toiminta – invalidien reabilitointi ta integrointi – jatkuu. Tietyšti järještöllä on äijän vaikehukšie. Vet Venäjällä nuoret invalidit kuulutah kaikista turvattomah sosialiluokkah.

– Koštamukšešša melkein ei ole helppopiäšyistä ympäristyö, nuorilla invalidiloilla on vähän opaššušmahollisukšie ta työpaikkoja, pahekšiu Julija Govoruhina. – Šamoin tuntuu psihologini vieraantumini tervehien ihmisien puolešta.

Onnakko Julija ta hänen nuoret yštävät ei issuta kiät rississä. Hyö kehitytäh, šeuruššellah ta muhitah. Heilä on äijän šuunnitelmie ta hyö toivehen kera kačotah etehpäin.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat