Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oskar ta Ruušuni Rouva

Oskarin ta Rosa-ämmön rooliloissa esiinnytäh Karjalan Kanšallisen teatterin näyttelijät Nikita Anisimov ta Aleksandra Aniskina.

Tauvilla ei ole välie, ken läsiy, onko še lapši vain aikuhini ihmini, hyvin tunnettu vain aivan tuntematoin. Eryähistä tautiloista ei voi täyšin šuojella iččie eikä omie lähisie, varšinki još še on šyöpä.

Kymmenenvuotini Oskar-poika jo pitän aikua on elän šairalašša, hänen ympäri ollah liäkärit, hoitajat, muut läsijät lapšet. Oskarie kučutah Munapiäkši, hänen toverie Bekoniksi ta Einšteiniksi – Oskarin jokahisella yštävällä heijän joukošša on kekšitty nimi tauvin mukah. Eryähät näistä lapšista paretah, vain Oskar ei parene, hänellä on verišyöpä ta liäkärit ei šuaha löytyä hänellä verenantajua.

Paičči liäkärijä ta yštävie Oskarin lähellä on hänen hoitaja Rosa-ämmö. Oskar ei muissa, kuin vanha ämmö on, vet' hänen ijäššä on kolmetoista numeruo. Hänen ikä on vain yksi Rosan erikoisukšista. Ennein kuin Rosa tuli hoitajakši, hiän harrašti ketč-taisteluo ta voitti monissa kilpailuissa. Oskar tykkyäy hänen kertomukšista taisteluista, kilpailuista ta kilpailijoista.

Kerran Oskar kyšy Rosalta, mi autto häntä voittua... Täštä kyšymykšeštä alko heijän pakina Jumalašta. Oskar ei uškon Jumalah. Mitein voit uškuo, kun asiet ollah niin pahat ta Oskar šai tietyä, jotta hiän kuolou 12 päivän piäštä. Rosa-ämmö niise tietäy täštä ta ehottau Oskarilla näissä 12 päiväššä elyä koko elämä — joka päivä kymmenen vuuvven ieštä. Ta joka päivä kirjuttua lijutus Jumalalla ta kertuo ičeštä, elämäštä ta kyšyö Jumalalta mitänih yhtä. Näin pieni lapši Rosa-ämmön avulla kašvo ta kehitty. Hiän löysi rakkahuon, mäni šen kera yhteh, a Rosa-ämmö tuli heijän lapšekši. Tämä ei ollun vain leikkie, tämä oli elämän opaššušta — Oskarin opaštajašta Rosa-ämmö tuli hänen opaštujakši, a Oskar avasi ičeššä šemmosie tuntehie, kuin rakkahuš, proškenja ta, mi ylen tärkie, uško Jumalah.

Näytelmä keštäy puolitoista tuntie ta koko tämän ajan Oskar ta Rosa-ämmö (Karjalan Kanšallisen teatterin näyttelijät Nikita Anisimov ta Aleksandra Aniskina), näytelmän kirjuttaja Erik Emmanjuel Šmitt ta näytelmän ohjuaja Oleg Lipovetski leikitäh kaččojien tuntehilla. Tutuštuen piäšankarih kyynälet jo aletah noušša šilmih, ka Oskarin tarinat ta šuutkat šuahah kaikkie nakramah. Näytelmän aikana šyväin täyttyy tuntehie ta tunnet iččie aivan toisena ihmisenä. Jokahisen meistä on mitä opaštuo tältä pieneltä vain niin aikuhiselta lapšelta ta hänen hoitajalta.

 

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat