Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalaini kulttuuri linssin kautti

Vuokkiniemen Kylätalo šijaiččou uuvvissetušša entisen koulun rakennukšešša, mi rakennettih 1934 vuotena.

Karjalaisien perintehellini elämäntapa on hyvin šäilyn Vuokkiniemen kyläššä. Kylän kulttuurielämän šytämenä on Kylätalo, kumpani toimiu Koštamukšen kaupunkipiriin etnokulttuurikeškukšena. Kylätalon katon alla toimiu käsityöpajoja ta luovie yhtyvehie. Yksi niistä on naisien Kataja-klubi. Tämä karjalaini folkloriyhtyveh jo šeiččemen vuotta on ottan aktivista ošua kylän elämäh ta kyläpruasniekkojen järještämiseh.

Linssi-projektin aikana meinatah pityä seminari, kumpasen tarkotukšena on käsitellä ta uuvvistua yhtyvehen ohjelmisto. Šamoin ošallistujat opaššutah käyttämäh arhiivojen folkloriainehistuo ta ommellah karjalaisie pukuja. Šen lisäkši projektin rajoissa Kataja-ryhmällä järješšetäh vierailumatat Koštamukšeh kanšainväliseh Kanteletar-festivalih ta Kalevalah Uhtuon karjalaisien pruasniekkah. Kaikki tämä auttau aktivisoija klubin toimintua.

Uuvven ohjuajan Tatjana Grebzden tultuo Kylätaloh 2014 vuotena oli peruššettu nuorison Linssi-teatteristudija. Šama nimi oli annettu uuvvella projektillaki, kumpani auttau nähä karjalaisen kulttuurin kaikki puolet ta avata Kalevala-eepossan hahmot.  

Nykyjäh oi vaikie šuaha Kalevala-eepossa šuositukši. Lapšet on ruvettu vähemmän lukomah, ei ole nykyaikasie filmijä eikä piirrošfilmijä tällä teemalla. Linssi-teatteristudija piätti valmistua kuklanäytelmän Kalevalan motiivien mukah venäjän ta karjalan kielellä. Kuklanäytelmä vaikuttau kaččojih eripuolisešti, šen avulla eri-ikähiset lapšet voijah helpošti piäššä ymmärtämäh tämän teokšen šisältyö.  Kuklanäytelmih ošallistujilta ei vuajita erikoista näyttelijätaituo ta višših tämä šuau kiinnoštumah monie nuorija.

Projektin rajoissa järješšetäh teatteristudijan vierailumatkoja Kalevalah šekä Koštamukšeh, missä kešäkuušša 2016 pietäh Karjalan Tašavallan päivyä.

Vuokkiniemeššä eläy läheš 25 nuorta ihmistä, kumpaset ruatah eri aloilla. Šuurin oša tahtois kehittyä omua kylyä, ka niillä ei ole tarvittavua kokemušta.  Linssi-projektin rajoissa järješšetäh opetušseminari nuorillaki, kumpasen teemana on Mitein šuaha nuoret yhteh toimimah ta mitein kehittyä toimintastrategija.

Linssi-projekti toteutetah Venäjän Federatijon kantarahvahien naisien ta nuorison oikeukšien ta mahollisukšien leviemini -nimisen alovehienvälisen projektin rajoissa. Projektin šuau rahotuštukie Kantarahvahien tiijotuš-šivissyšverkošto «Льыоравэтльан» -järještöltä.  

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat