Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Punasešta Uhtuošta Kalevalan Uutisih

Juhlallisen kokoukšen jälkeh kaikkie kučuttih tutuštumismatalla kirjapainon musejoh. // Kuva: Nadežda Vasiljeva

Piirilehti on kulken vaikien ta tapahtumista pohatan elämäntaipalehen. Kakšišivusen šuomenkielisen Punainen Uhtua -nimisen lehen enšimmäini numero näki päivänvalon 1931 vuotena. Šiitä šuahen lehti oli kolme kertua muuttan oman nimen ta formatin, kuitenki šen tarkotuš on ollun aina šama – lehti kerto piirin tapahtumista, ihmisistä ta kohtaloista šekä päivänpolttavista ta tärkeistä proplemoista.

Myöhempäh lehellä oli annettu toini nimi – ”Kalevalan Bolševikki” ta še alko ilmeštyö nellällä šivulla joka kolmen päivän piäštä. Vuotena 1953 lehti oli tuaš muuttan nimeh. Kalevalan Kommunisti -nimellä še rupesi ilmeštymäh kahella kielellä – šuomekši ta venäjäkši. Elokuun 1991 tapahtumien jälkeh ”Kalevalan Kommunisti” lopetti toimintah Neuvoštoliiton Kommunistipuoluvehen piirikomitietan julkaisuna, šiitä tuli oikieštah kakši iččenäistä lehtie – venäjänkielini ”Novosti Kalevali” ta šuomenkielini ”Vienan Viesti”.

Kalevalan piirilehen istorijašša oli ollun kakši kautta, konša lehti ei ollun ilmeštyn: Šuuren Isänmuallisen šovan aikana 1941–1944 vuosina šekä vuosina 1963–1967, konša Kalevalan piiri hallintoyksikkönä oli likvitoitu ta šen alovehet liitettih Kemin piirih.

Tänäpiänä Kalevalan Uutiset -lehtie julkasou šamannimini b’utžettilaitoš ”Tiijotuškeškuš Novosti Kalevali”, kumpasen johtajana on Kalevalan piirin vanhin lehtimieš Sergei Kondratjev. Hiän on šamoin piirilehen piätoimittaja. Tiijotuškeškukšeh kuuluu niise Kalevalan paikallini ratijo. Še on ainut tašavallašša piiriratijo, kumpani välittäy lähetykšie kuin venäjän šamoin ni karjalan kielellä. Monta vuotta Kalevalan ratijon ohjelmie on luatin toimittaja Arina Sem’onova.

Šajekuun 28. päivänä piirin hallintotalolla piettih juhlallini kokouš. Šiih oli kučuttu lehtimiehet, kumpaset eri aikoina oli ruattu leheššä, entiset kirjapainon ruatajat, lehteh kirjuttajat šekä piirin eri laitokšien ta järještöjen johtajat. Hyö kaikin onniteltih lehen nykyistä toimituškuntua vuotispäivällä, kiitettih lehtimiehie ammatillisešta työštä ta kerrottih omie toivomukšie. Lehen piätoimittaja vuoroštah myönti kiitoškirjasie aktiivisimmilla kirjuttajilla.

Melkein viime vuosišuan loppuh šuaten Kalevalan Uutiset -lehti oli painettu Kalevalan kirjapainošša. Kirjapainon ruatajat ihan täyvellä oikeuvella pietäh lehen šyntymäpäivyä omana pruasniekkana, šentäh kun kirjapaino oli luajittu enši šijah juuri lehen julkaisomista varoin.

Juhlallisen kokoukšen jälkeh kaikkie kučuttih tutuštumismatalla kirjapainon musejoh. Kalevalan kirjapaino ei enyä toimi, ka nyt paikallisien aktivistien starainnilla šen tiloissa toimiu ainutluatuni musejo, kumpani kertou piirilehen painamisistorijašta, šekä yhteheš painoalan istorijašta, vet eryähät Kalevalan kirjapainon konehet ollah peräsin Neuvoštokauven enšimmäisien vuosien ajoilta.    

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat