Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kanšojenvälini šopu on etupaikalla

Karjalan Rahvahien forumih ošallissuttih kanšallisien, uškonnollisien järještöjen ta nuorisoyhissykšien etuštajat, šekä valtijon elimien ta paikallisen ičehalličukšen ruatajat.

Tapahtuma oli pietty Karjalan tašavallan Kanšallisušpolitiikan ministerijön 25-vuotispäivän yhteyveššä. Šiih otti ošua enämmän šatua henkie – kanšallisien ta uškonnollisien järještöjen šekä nuorisoyhissykšien etuštajie, valtijonelimien ta paikallisen ičehalličukšen ruatajie.

  

Karjalan tašavallan piämieš Aleksandr Hudilainen avasi forumin. Hiän tervehti kaikkie ošallistujie ta lainasi šanoja Venäjän presidentin Vladimir Putinin pakinašta Kanšainvälisien yhtevykšien neuvošton issunnošša 31. šajekuuta Astrahanissa: ”Kanšojenvälini šopu on meilä etupaikalla, še on meijän valtijon olomaššaolon tärkein ehto. Täššä meilä on hyvä pohja, muan vuosišatojen kokemuš. Myö niämmä, jotta šuhtehet eri kanšojen välillä on ylen herkkä ta monimutkani ala. Tämä ala aina kehittyy, šiinä aina šyntyy uušie proplemoja ta vaikeukšie. Meijän pitäy ottua käyttöh nykyaikasie ta taipusie ratkaisuja. Juštih tämmöset ratkaisut on Valtijon kanšallisušpolitiikan strategijašša. Tällä hetkellä 80% Venäjän eläjistä pietäh šuhtehie eri kanšallisukšien etuštajien välillä hyvätapasina. Muutoma vuosi takaperin tätä mieltä oli vain 55% meijän kanšalaisista.”

Forumin yleiskokoukšešša kuunneltih Karjalan tašavallan Kanšallisušpolitiikan ministerin Andrei Maninin, Karjalan rahvahien yhissyš -kanšalaisjärještön johtajan L’udmila Davidovan šekä VIII Karjalaisien kerähmön Valtuutettujen neuvošton johtajan Tatjana Klejerovan esitykšie. Andrei Manin kerto Venäjän Federatijon Kanšallisušpolitiikan strategijan toteuttamisešta. L’udmila Davidova šaneli Karjalan rahvahien yhissykšen toiminnašta ta ruavon tulokšista. Tatjana Klejerovan šeloššukšen teemana oli Šuomelais-ugrilaisien rahvahien alovehienvälini ta kanšainvälini toiminta. Kokoukšen jälkeh ruato jatku kolmešša työpajašša. Šiinä teemoina oltih ”Eri kanšojen ta eri uškontojen väliset šuhtehet”, ”Toiminta nuorison parissa”, ”Yhteiskunnalliset alottehet”.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat