Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Etnokulttuurisen opaššukšen rooli

1. KŠŠ:n johtaja Eeva-Kaisa Linna (vaš.) myönti KŠŠ:n erikoispalkinnon Anna Jegorovalla tutkimušruavošta varsinais-karjalan murtehella. // Kuva: Maikki Spitsina

Etnokulttuurisella koulutukšella omissetuh konferenšših ošallissuttih karjalan, vepšän ta šuomen kielen opaštajat, kumpaset ruatah yleis-, lisä- ta ammattikoulutukšen sisteemissä Karjalan eri piirilöissä ta Vologdan alovehella. Šamoin konferenššin ruatoh yhty päiväkotien kašvattajie, Karjalan Šivissyššeuran johtokunnan ta Šuomen opaššušhallinnon etuštajie, kanšalaisjärještöjen jäšenie, viranomasie, lehtimiehie. Työohjelman aikana šai vaihtua mielipitehie ta kerätä kokemukšie kollegoilta ajankohtasista kyšymykšistä, kuunnella asientuntijien ta opaštajien šeloššukšie ta ehotukšie šekä yrittyä ratkaissa proplemoja.

Konferenššin järještäjinä oltih KT:n opaššušministerijö, Koulutukšen kehityšinstituutti šekä Karjalan Šivissyššeura. Ruato-ohjelman tärkeimpien kyšymykšien joukkoh kuulu etnokulttuurisen opaššušympäristön järještämini ta levennyš, etnokulttuurini kašvatuš, oppimaterialien valmistamini karjalan, šuomen ta vepšän tuntija varoin.

Karjalašša etnokulttuurisen koulutukšen kehittämiseh kiinitetäh šuurta huomijuo. Jokahisen lapšen ta nuoren kannattau tietyä tašavallan istorijašta, tavoista, šuattua paissa omua kieltä ta juuri opaštajalla on šuuri rooli kiinnoššukšen šynnyššä.

Konferenššin aikana oli monta šeloššušta, kumpasissa opaštajat kerrottih omašta ruavošta etnokulttuurisen koulutukšen alalla. Mukava, jotta eryähät pedagogit paistih omalla muamonkielellä. Niin, Kalevalan keškikoulun karjalan ta šuomen kielen opaštaja Valentina Sem’onova karjalakši kerto oman koulun partn’orišuhtehista Kalevalan laitokšien ta järještöjen kera etnokulttuurista kašvattamista varoin. A karjalan kielen opaštaja Sergei Barigin Tuuksan keškikoulušta pakasi, kuin heijän koulušša kiinnoššetah opaštujie karjalan kieleh. Opaštaja kerto, jotta vanhašša karjalaisešša kyläššä karjalan kielen opaššušta on vain kerta netälissä.

Šeloššukšien lisäkši konferenššissa oli posteri-esitykšie, keškušteluja aseista pyörie stola -issunnoissa ta muasteri-oppiloissa. Toiminnan mukah luajittih piätöšlaušelman šekä esitettih konferenššin tulokšija.

Plenarikokohukšen lopušša Karjalan Šivissyššeuran johtaja Eeva-Kaisa Linna myönti KŠŠ:n erikoispalkinnon Anna Jegorovalla tutkimušruavošta varsinais-karjalan murtehella ”Karjalan kielen Tihvinän ta Valdain murtehien kieliopillini järještelmä”. Eeva-Kaisa Linna korošti, jotta Anna Jegorova jatkau omua tutkimuštyötä Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin tietoruatajan Irina Novakin joholla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat