Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Palkinto korkietašosešta työštä

ECHO-assossiatijon johtaja Svetlana Kol’čurina kerto toiminnan uušista formattiloista Agriculture_club -art-kentän pohjalla. // Kuva: Natalja Jermolina

Jo toista kertua meijän tašavallašša piettih Karjalan paraš etnokulttuurini keškuš -kilpailu. Šen alkuhpanijana on ECHO-assossiatijo Karjalan Kulttuuriministerijön, Kiži-musejon ta Kanšallisien kulttuurien keškukšen tuvella. Kilpailun ošallistujie arvoššettih eri kriterien mukah: kuin äijän on ollun kävijie, mimmosie uutukšie on kekšitty keškukšissa, montako ruatajua on, kuin rikeneh keškukšien toiminnašta on kirjutettu joukkoviestimissä.

Kilpailutulokšet ilmotettih ta palkintoseremonija piettih 13. talvikuuta Petroskoissa Agriculture_club -klubissa.

Tänä vuotena kilpailuh otti ošua kahekšan etnokeškušta. Arvoštelijakuntah kuulu šeiččemen henkie: Karjalan Kanšallisen musejon ruataja Tatjana Berdaševa, Kiži-musejon johtaja Jelena Bogdanova, Tiijotuš- ta turismikeškukšen etuštaja Jelena Kuznetsova, KT:n Kulttuuriministerijön kulttuuripolitiikkaošašton johtaja Varvara Lebedeva, KT:n Kanšallisien kulttuurien keškukšen johtajan šijahini Tatjana Ledn’ova ta Karjalan TV-toimitukšen toimittaja Nadežda Mičurova.

Arvoštelijat yksimielisešti valittih parahakši etnokeškukšekši Belomorskin Pomorien kulttuurin keškukšen. Šama keškuš oli voittan kilpailun viime vuotenaki.  Arvošteliilla še ei ollun eštienä – još keškuš toini vuosi peräkkäh toimiu huipputašosešti ta vaštuau korkeita standarttija, niin še anšaiččou palkintuo.

Heijän mieleštä Belomorskin keškukšen hakemuš oli kaikista vahvin ta melkein moittietoin ta še šai korkiemmat arvošanat.

Šamoin oli valittu paraš etnokulttuurini projekti – šiinä nominatijošša voitti Haikol’an Ort’t’o Stepanovin fondi šekä Paraš yhteiskunnallini etnokulttuurini kokemuš – tämän palkinnon šai Ryrik Loninin nimellä nimetty Šoutjärven vepšäläisien etnografini musejo.

Paraš etnokulttuurini keškuš šuau 10 000 rupl’an rahapalkinnon, voittajat Haikol’ašta ta Šoutjärveštä kunnivokirjojen lisäkši šuatih vielä arvokkahat lahjat.

Šamon ECHO-assissiatijon jäšenillä oli pietty seminari šekä esitettih kanšalaisjärještön finanssi- ta kulttuuritoiminnan šeloššuš. Assossiatijon johtaja Svetlana Kol’čurina kerto toiminnan uušista formattiloista Agriculture_club -art-kentän pohjalla.

Seminarih ta palkintoseremonijah yhty kakšivuotisen ECHO-projektin johtaja Markku Nieminen. Juuri tämän projektin tulokšena oli peruššettu etnokulttuurikeškukšien verkošto ta nyt šen avulla etnokulttuurikeškukšet voijah pityä yhteyttä toini toisen kera ta jatkua yhtehistä toimintua jo projektin ulkopuolella.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat