Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan piiri valmistautuu Karjalaisien kokoukšeh

Keräytynehillä oli mahollisuš kertuo Andrei Maninilla (oik.) omista proplemoista ta kyšyö aseista, kumpaset eniten heitä vaivatah. // Kuva: Maikki Spitsina

Neuvošton issunnošša käsiteltih monta tärkietä kyšymyštä. Kalevalan piirihallinnon varajohtaja Nina Stankevičus kerto, mitein piiri toteuttau VII Karjalaisien kerähmön piätöštä – šen puittehissa Kalevalan piirissä järješšettih monta merkitykšellistä projektie ta toimehpituo. Niin vuotena 2013, Kalevalan piiri aktiivisešti ošallistu Karjalan kielen ta kanšallisen kulttuurin vuuvven ohjelmah. Šuurimpana toimehpitona oli tašavallan Karjalan kieli: proplemat ta kehitykšen perspektiivit -konferenšši, kumpani tovisti, jotta on hyvin tärkietä paissa karjalakši ta kehittyä kieltä ielläh.

Šamoin tärkienä šeloššukšena oli kanšallisušpolitiikan ministeri Maninin esityš Ministerijön toiminnašta vuotena 2015 ta šuunnitelmista 2016 vuoteh. Šiitä Kalevalan piirin opaššušhallinnon johtaja Veronika Ananič kerto, kuin piirin opaššušlaitokšissa toteutetah toimehpitoja terrorismin ta ekstremismin ideologijua vaštah.

Neuvošton issunnon jälkeh keräytynehillä oli mahollisuš kertuo Andrei Maninilla omista proplemoista ta kyšyö aseista, kumpaset eniten heitä vaivatah. Piirin piäproplemana on pahašša kunnošša olijat tiet. Pos’olkan eläjät varatah, jotta kun Kalevalan ta Kemin välini tie tullou kokonah kelvottomakši, niin hyö jiähäh ei ainuoštah ilman turistija, ka vielä i ilmain ruokatavaroja.

Kalevalan piirissä piäpaikalla šeisou turismialan kehityš. Uhut-šeuran jäšenet kerrottih, jotta hyö kaikin voimin eistyä piirin uušie brendijä, ka monet turistit ei ruohita lähtie tutuštumah piirih juuri pahojen teijen takie. Šamoin aktivistit kerrottih, jotta heitä oikein huoleššuttau Kalevalan vanhimman Siivikon talon kunto. Še talo kuuluu istorijallisien objektijen luvetteloh, kumpaset ollah valtijon šuojelukšešša. Šentäh on hyvin vaikie šuaha lupa talon korjuamiseh, ilmain kumpaista še ei pitälti šeiso.

A Pavel Lesonen, kumpasen juuret ollah vanhašša karjalaisešša Venehjärven kyläššä, kiinitti huomijuo šiih, jotta Kalevalašša ei ole mitänä omua tuotantuo. Mieš ehotti avata pos’olkašša šavuštamo, missä vois koptie kalua ta luatie kalapurkkija niistä kalalajiloista, kumpasie on šuurin miärin Kuittijärveššä.

Kanšallisušpolitiikan ministeri Manin vaštasi ihmisien kyšymykših, lupasi, jotta yrittäy auttua ta valmistau kirjasie ministerijöih ta viraštoloih, kumpaset vaššatah niistä proplemoista.

Šamoin keräytynehet käsiteltih kyšymykšie, kumpaset košetah VIII Karjalaisien kerähmyö. Karjalan rahvahan šuuri forumi pietäh 4.–5. kevätkuuta Petroskoissa ta Veškelykšeššä. Tapuamisešša paistih valmistautumisešta kerähmöh, piätettih järješšyškyšymykšie šekä delegatit tovissettih, jotta ollah valmehet esiintyö omien šeloššukšien kera Veškelykšeššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat