Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Liikkuo etehpäin projektien avulla

Petroskoissa joka vuosi järješšetäh kanšalaisjärještöjen jarmankoja, kumpasissa ne voijah tuttavuštuo rahvašta omah toimintah. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Monissa maissa sosialialalla toimijie järještöjä šanotah vielä ”yhtehisen hyövyn järještöiksi”. Viime vuosikymmenien aikana nämä järještöt on toimittu tiiveheššä yhteistyöššä valtijoelimien ta paikallisen ičehallinnon kera. Järještöissä ruatajat ihmiset ollah hyvin aktiiviset. Kehittämällä ta toteuttamalla erilaisie projektija ne autetah ratkaissa monie yhteiskunnallisie proplemoja.

Kanšallisušpolitiikan ministerijön järješšetyn kilpailun tarkotukšena on luovuttua rahotušta Karjalan tašavallan b’utžetista sosialialalla toimijien kanšalaisjärještöjen parahilla projektiloilla. Tämä kilpailu kuuluu Karjalan kanšojen ta etnisien yhtehykšien yhtenäisyön šäilyttämini 2014–2020 vuosina (Karjala – meijän koti) -ohjelman toteuttamiseh. Projektijen kilpailuh otettih vaštah ei-kaupallisien järještöjen anomukšie. Kilpailun rahotušfondi on 4 430 000 rupl’ua.

Tašavallan ei-kaupalliset järještöt aktiivisešti ošallissuttih kilpailuh. Niijen joukošša oli kuin Petroskoissa šamoin tašavallan piirilöissä toimijie kanšalaisjärještöjä. Kaikkieštah kilpailuh tuli 59 anomušta, kumpaset juattih nellän nominatijon mukah. Projektit-voittajat miäräsi Karjala – meijän koti -ohjelman asientuntijaneuvošto. Kaikista anomukšista oli valittu  sosialialalla toimijien kanšalaisjärještöjen 20 projektie, ne šuahah rahatukie.

Meijän kantatuattojen mua -nominatijošša voitti šeiččemen projektie. Niijen luvušta Kalevalan Uhut-šeura-järještön Oma Kalevala – meijän istorija, meijän kulttuuri -projekti šuau 100 tuhatta rupl’ua tukie, Priäžän Nuorus Vägi -järještön Yhtehisien toimehpitojen järještämini karjalaisien runoilijien tuotannon popularisoinnin hyväkši -projekti – 120 tuhatta, Lyydin vezaazed -järještön Lyydiläisien etnokulttuurini inkubattori -projekti šuau 170 tuhatta.

Šuomelais-ugrilaini yhteistyö -nominatijošša rahatukie šuau kolme projektie: Karjalan Rahvahan Liiton Karjalaiset: Karjalan tašavallan 100-vuotispäivällä vaštah -projekti šuau 700 tuhatta rupl’ua, Nevond-järještön Šuomelais-ugrilaini yhteistyö: partn’orisuš ruavošša -projekti – 400 tuhatta ta Nuori Karjala -järještön Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat kehitykšeh -projekti niise šuau 400 tuhatta rupl’ua.

Valentina Kovalenko, Uhut-šeura-järještön johtaja:

– Myö ymmärsimä, jotta nykyelämäššä projektijen valmistamini ta toteuttamini on ainut keino, jotta kanšalaisjärještö vois ”pisyö henkissä.” Još projekti šuau rahotušta, esimerkiksi, KT:n kanšallisušpolitiikan ministerijöštä, niin še antau meilä mahollisuon liikkuo etehpäin. Meilä tuli šelvä, jotta toisella keinoin myö miteinkänä emmä voi noštua ta šäilyttyä kulttuurie meijän pohjoispos’olkašša. Šentäh myö, Uhut-šeuran jäšenet, mahollisukšien mukah staraičemma joka vuosi kirjuttua projektija ta olemma ylpiet, konša ne voitetah kilpailuissa.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat