Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan kieldy tihieh -kilpailu piätty

Karjalan Kielen Koissa kaikki kilpailun ošallistujat kerrottih, mitä hyö ruattih kilpailun aikana šekä omista tulokšista. // Kuva: Kuva otettu vk.com/melnikpryazha -šivulta

Priäžän piiri on yksi Karjalan piirilöistä, missä šuau vielä kuulla elävyä karjalan kieltä. Nyt piirin eryähissä kylissä karjalan kieltä šuau šamoin nähä tiemerkkilöillä.

Missä šijaiččou Venyähen yksi kaunehimmista kylistä – Kinnermä? Äijänkö kilometrie on Kižin šuareh šuaten? – Näitä tietoja löyvättä Priäžän keškukšešša ašetetušta tiemerkistä. Šen luatijina ollah Jelena ta Jegor Ruppijevit. Niise šamanmoiset tiemerkit on ašetettu Vieljärven ta Matrossan kylissä. Kaikki ne on luajittu Karjalan kieldy tihieh -kilpailun ošallistujien voimin.

Ihmiset valmissettih ei ainuoštah taulukkoja. Niin, naiset Nuožjärven kyläštä, kumpaset niise otettih ošua kilpailuh, painettih pienie kirjoja, mihi kerättih ruisjauhošta paissettujen piirakkojen karjalaisie reseptija.

Talvikuun 28. päivänä Karjalan Kielen Koissa kaikki kilpailun ošallistujat kerrottih, mitä hyö ruattih kilpailun aikana šekä omista tulokšista. Kaikki ošanottajat šuatih tovissukšet, a koululaisilla-apulaisilla myönnettih kiitoškirjaset. Koululaiset mielelläh autettih tiemerkkijen ašettamisešša kotikyläššä.

Priäžän ta Matrossan kyläkoulujen opaštujat niise yhyttih projektiloih. Priäžäššä koululaiset ošallissuttih taulukkojen piirrokšien kilpailuh. Šen jälkeh piirrokšista valittih šopivat taulukot ta niillä kirjutettih šyömisien nimet. Nyt niitä taulukkoja šuau nähä Priäžän kaupoissa.

Arvoštelijilla oli vaikie valita parahan projektin, šentäh hyö piätettih järještyä iänissykšen. Kaikilla miellyttih piirakat, kumpasilla Nuožjärven naiset kostitettih vierahie ta juuri tämä Kaššali rugehistu -nimini projekti piäsiki voittajakši.

– Milma miellytti, jotta tänäpiänä tiälä kuulu niin äijän karjalaista pakinua šekä še, jotta nyt eryähissä kylissä on tiemerkkija karjalan kielellä. Ne vielä kerran muissutetah rahvahalla, jotta Karjala on karjalaisien mua, korošti Jekaterina Jefremova, Melliččy-šiätijön toimitušjohtaja ta kilpailun järještäjä.

Karjalan kieldy tihieh -kilpailu oli järješšetty nellän järještön voimin, ne ollah: Karjalan Kielen Koti, Nuori Karjala, Melliččy-šiätijö šekä Kinnermän kylän Karjalan perinnön kannattamisen šiätijö. Kilpailun järještäjien mieleštä, nämä projektit ollah hyvänä alkuna karjalan kielen šäilyttämiseššä.

Karjalan kieldy tihieh -kilpalun ošallistujilla jäi vielä äijän idejoja ta hyö halutah toteuttua niitä tulovaisuošša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat