Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Myö kaikin tahomma parempua ošua meijän kanšalla

Karjalan Rahvahan Liiton toiminnan šuunnitelma vuuvvekši 2017 oli yksimielisešti hyväkšytty vuosikokoukšešša. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Karjalan Rahvahan Liiton kokoukšešša valittih Liiton piälikkö šeuruavakši kolmekši vuuvvekši. Tätä toimintua rupieu jatkamah entiselläh Natalja Vorobei, kumpani šaneli KRL:n šuunitelmista enši vuuvvekši. Šamoin kokoukšen aikana Liiton halličukšeh valittih kakši uutta jäšentä.

Šuomelais-ugrilaisen koulun šalih keräyty KRL:n jäšenie, aktivistija ta niitä, ketä huoleštau karjalaisien tulovaisuš. Perintehen mukah kokouš alko Karjalan gimnilla ta Liiton piälikkö Natalja Vorobei tervehti kokoukšeh keräytynehie.

– On šuuri ilo nähä Liiton alaošaštojen jäšenie meijän kokoukšešša. On hyvä, kun tänne tultih Segežan alaošašton jäšenet, viime vuotena hyö ei voitu tulla. Ušon, jotta meijän kokouš tulou tehokkahakši ta mukavakši ta še tuou konkrettisie tulokšie Liiton ruatoh, šano Natalja Vorobei kokoukšen alušša.

Jo kolme vuotta Natalja on johtokunnan piälikkönä, Liiton ruato ta jäšenet hänellä ollah hyvin tutut.

Kokoukšen ošallistujie tervehti niise kanšallisušpolitiikan varaministerin Jelena Migunova:

– Kokoukšešša meilä on tapa paissa muamonkieltä ta on hyvä, jotta tämä perintö šäilyy. Vain yheššä myö voimma järještyä kaikenmoisie pitoja, kumpasissa myö voimma paissa muamonkieltä ta šäilyttyä kulttuurie. Joka vuosi Kanšallisušpolitiikan ministerijö järještäy etnokulttuurileirie lapšilla, kirjallisuškilpailuja, kannattau karjalan-, šuomen- ta vepšänkielisien kirjojen painamista. Tänäki vuotena tämä toiminta jatkuu ta kaikista uušista tapahtumista jokahini voit tiijuštua ministerijön nettišivulla tahi šoittua telefonilla.

KRL:n toiminnašša šuurie muutokšie ei ole. Ka Liiton halličukšen piälikkö koroštau, jotta viime vuosina Liitošta on tullun šemmoni järještö, kumpani yhistäy kaikkie Karjalan tašavallan karjalaisien järještöjä. Liitto on karjalaisien keškinäini yhteiskunnallini järještö ta še yhistäy karjalaisie riippumatta šiihi, mih järještöh tahi liittoh hyö kuulutah.

– Miun mieleštä, ei ole mitänä välie, min järještön jäšen šie olet. Oletko šie Aunukšen karjalaini, tahi Karjalan Kielen Kojin järještön jäšen. Myö kaikin ruamma šamua ruatuo ta myö kaikin tahomma, jotta meijän karjalan kieli kuuluis Karjalašša. Myö kaikin tahomma parempua ošua meijän kanšalla. KRL:n halličukšen jäšenillä on enemmän mahollisukšie käyvä erilaisissa toimistoissa, erilaisissa ministerijöissä, myöhän voimma ruatua täššä šemmoista šuurempua ruatuo, mitä voijah ruatua karjaiset piirilöistä, šelitti pakinaššah Natalja Vorobei.

Liiton alaošaštojen ruavošta kerrottih Segežan alaošašton jäšen ta karjalan kielen kurššien opaštaja Galina Mihailova šekä Jessoilan liiton johtaja Galina Vasiljeva.

Galina Mihailova on Nuožjärven karjalaini, ka oman kylän piti jättyä, konša hiän mäni miehellä. Niin jo monta vuotta Galina Petrovna eläy Segežašša. Ainut paikka, missä hiän voit paissa omalla kielellä on karjalan kielen kurššit. Jo kolme vuotta ne annetah naisella hyvyä mieltä ta innoššušta.

– Karjalakši meilä pakajau hyvin vähän ihmistä ta mie nyt jo en tiijä, kenen kera paissaki. Segežašša on äijä rahvašta, kenella ollah karjalaiset juuret. Nyt mie pien karjalan kielen kurššija ta olen hyvällä mielin šiitä, jotta tänä vuotena uuvveštah kurššiloih tultih ne, ket jo käytih viime vuotena ta nyt miun joukošša on vielä nellä uuttaki ihmistä. Kurššiloih käyväh nuoretki ihmiset, ei ainuoštah eläkeläiset. Nuorimmalla kurššilaisella on 12 vuotta, hiän käyt oman muamon kera. Ryhmän vanhemmat jäšenet halutah muistua omua kieltä, šentäh käyvähki kurššiloih, niin Galina Mihailova kerto omašta ruavošta.

Pahakši mielekši Galina Petrovna voit pityä kurššija vain kerran netälissä. Šamoin häiriččöy še, jotta kaikki opaššutah yheššä, a kielitašo kaikilla on erilaini. Kurššien lisäkši Segežašša on lauluryhmä, missä kuulutah karjalaiset laulut, ta kirjaštošša pietäh käšityökurššeja – naisie opaššetah luatimah karjalaisie kukloja.

Jessoilašta viime vuuvven lopušša tuli šurullini viesti Zoja Saveljevan kuolomašta. Hiän anto omie voimie ta omisti äijän aikua Liiton ruavolla. Kyšyin Galina Vasiljevalta, kumpani nyt tuli alaošašton johtajakši, mitein nyt mänöy ruato Jessoilašša.

– Zoja Lukinična aina on esimerkkinä meilä šiitä, mitein pitäy ruatua. Meijän alaošaštoh tuli nuorie ihmisie ta hyö autetah meilä ruavošša. Jessoilan koulu aina on aktiivini yhteiskunnallisešša toiminnašša ta koulušša myö piemmä erilaisie karjalaisteemoja koškijie tuntija. Meilä nyt on mieli ašettua Jessoilan kyläkunnan tiemerkki ta šiihi myö tahomma kirjuttua kaiken 25 kylän nimet, mit kuulutah Jessoilan kyläkuntah, šelitti Galina Vasiljeva.

Karjalan Rahvahan Liiton vuosikouksešša niise valittih halličukšen kakši uutta jäsentä. Yksi niistä on Marija Kundoz’orova, kumpani kerto, jotta muutoma vuosi takaperin hiän oli Liiton halličukšešša ta nyt mielelläh jatkau kyykkä-pelie koškijua ruatuo KRL:n puittehissa. Toini liiton halličukšen jäšen on Aleksandr Stepanov. Ennein hiän oli kanšanetuštajana ta nyt varmašti luatiu oman panokšen Liiton virallisisih aseih.

Kolme vuotta takaperin Natalja Vorobei tuli KRL:n piälikökši ta Liiton peruškirjan mukah joka kolmaš vuosi pitäy järještyä vaalit. Karjalan Rahvahan Liiton jäšenet hyväkšyttih Nataljan työtä ta hiän jatkau ruatua ielläh täššä virašša.

– Milma tämä työ hyvin miellyttäy ta mie olen tottun šiihi. Mie tiijän Karjalan rahvašta, tiijän virkamiehie, šentäh hyvällä mielin mie jatkan ruatuo, šano Natalja Vorobei.

Tämän vuuvven vuosikokouš loppu Kajahuš-ryhmän esiintymisellä. Ei ammuin šyntynyt ryhmä voit jo näyttyä yleisöllä omie taitoja tanššies’s’a, lauluas’s’a ta kanšallisšoittimie šoittuas’s’a.

Mitä miellyttävyä meitä vuottau tämän vuuvven aikana, työ voitta lukie Oma mua - lehen šivuloilla šekä VK-sosialiverkošton KRL:n ryhmäššä löytyy uutisie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat