Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalevalan muan lapši Viktor Melentjev

Viktor Melentjev on hyvin tuttu mieš karjalaisien kešen // Kuva: Natto Varpuni

Viktor Mihailovič on toimittaja, kotišeuvun tutkija ta, kuin šano Karjalan Rahvahan Liiton piälikkö Natalja Vorobei, ”Kalevalan muan lapši”.

Viktor Melentjev ruato toimittajana Kalevalan kommunisti-, Vienan viesti -lehtilöissä, šamoin hiän ruato ni Periodika-kuštantamon Vienan Karjala -leheššä.

Pakina koški Kalevalan kanšanteatterie – mitein oli ennein ta mitein nyt on. Viktor Mihailovičilla oli kokemušta teatterialalla jo yliopistošša opaštuas’s’a.

Kalevalan muan lapši Viktor Melentjev on šyntyn, elän ta ruatan Kalevalašša. Nyt hiän jo 17 vuotta on eläkkehellä ta muutti Čalnah. Ennein Melentjevilla oli oma talo Kalevalašša, a nyt, vaikka šitä jo ei ni ole, ka hiän rikeneh käypi Kalevalah.

Pakasima ni nykyseštä vaikiešta tilantehešta Kalevalašša. Pos’olkašša ei rakenneta uušie rakennukšie, ei ole työpaikkoja, kaikki pahenou, on šuuri juoppohuš, kun monissa muissaki Venäjän kylissä. Joka vuosi Kalevalan piiristä lähtöy muuvvalla  äijän ihmistä.

Paginkanzu-klubin pakinat šiirryttih karjalan kielen tilanteheh. Viktor Mihailovič huomautti, jotta nyt Kalevalašša on vain kolme–nellä perehtä, miššä pienien lapšien kera paissah karjalakši ta še on liijan vähän, jotta kieli šäilyis omašša kantamuašša.

– Jokahisella ihmisella pitäy olla oikeuš toiseh kieleh, oisko še enklanti, šakša, karjala, šuomi, venäjä tahi muu, korošti Viktor Melentjev.

Erikoisekši aihiekši tuli kyykkä-peli, vet kuin Karjalašša, niin ni Šuomešša nyt on hyvin äijän pelin harraštajie. Kyykkä-pelin alkuhpanija Viktor Melentjev äijän tietäy täštä pelištä ta hänellä oli mitä kertuo keräytynehillä.

Melentjev kerto, kun lapšena pelasi kyykkyä tuattoh kera.

– 1990-luvulla mie oli Helsinkissä konferenššissa, missä myö piättimä elvyttyä kyykkä-pelin šuomelaisien kera yhteistyöššä. Ta šilloin alko aktiivi toiminta: piti löytyä ta kerätä kaikki pelin šiännöt, löytyä peluajat, joukot, oppie pelata vanhua pelie uuvveštah. Enšin kurššit järješšettih Helsinkissä, šiitä Jyškyjärvellä, Vuokkiniemeššä, Kuivajärvellä, Kuhmošša.

KRL:n kyykkärit, kumpaset tultih tapuamiseh Viktor Mihailovičin kera, šuatih tietyä uuvvet-vanhat pelišanat ta tiijuššettih, mitä mi tarkottau. Še oli oikein hyövyllistä. Ennein-vanhah, konša kyykkä-peli oli šemmosena kotipelinä, kaikin tiijettih, mitein pitäy pelata ta kaikki oli helpompi: löyvettih paikka, luajittih pelto ta pelattih, näin Viktorin tuatto kerto pojallah. Keräytynehet piätettih, jotta pitäy kuččuo Viktor Melentjev peluamah kyykkyä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat