Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tiälä laulau kanša ta mua

Veikko Pällinen toi šuuren panokšen Kalevalan piirin kulttuurin elvyttämiseh šovan jälkeh. Nyt piirissä šitä kulttuurie šäilytetäh ta tutuššetah šiih nuorieki.

Ennein šuurta konserttie etušalissa jo kuulu haitarin šoitto. Artistat valmistauvuttih konserttih. Šamah aikah rahvaš tuttavuššuttih Veikko Pällisellä omissettuh näyttelyh.

Tämän nimini näyttely kerto Pällisen luomistyöštä. Šiinä oli Veikko Pällisen kirjutukšie, ihmisien muisselmie, Veikon peruštaman kuoron ta kantelistijen ryhmän valokuvat konserttiloista ta matoista. Vierahien kešen šai löytyä Veikko Pällisen opaštujie ta hänen kuoron laulajie.

– Hiän oli hyvä ihmini ta konšana ei kironnun meitä, kun myö luatima mitänih ei niin, kuin hänellä himottais. Še oli hyvä, kun hiän meitä opašti, mitein pitäy laulua, jotta še kuuluis, jotta ihmini tunsis – hiän laulau omašta muašta, omašta järveštä, mečäštä ta ihmisistä. Kaiken šen Veikko pani lauluh. Myö naisien kera muistelemma Pällistä ta laulamma hänen lauluja. Kun yhen kerran laulat, niin še šäilyy piähä. Mie en ole oppin šuomen kieltä, vain kaikki laulut ollah piäššä täh päiväh šuaten, hoti mie jo monta vuotta en ole käynyn laulamašša, muistelou Aleksandra Lukašova, Veikko Pällisen kuoron entini laulaja.

Näitä lauluja nytki lauletah šekä vanhat, jotta nuoret. Veikko Pällisellä omissetulla festivalilla kaččojat kuultih ta nähtih kuin perintehellisie lauluja ta tanššija, niin ni nykyaikasie. Festivalih ošallistu vierahie Piäjärveštä, Petroskoista ta Šuomešta.

Venäläis-šuomelaisešša kulttuuriforumissa oli hyväkšytty projektti, kumpasen mukah esiintymäh Veikko Pällisen festivalih tuli Kullerot-ryhmä Oulušta. A musiikkikoulun opaštujat juuri tätä festivalie varoin valmissettih muutoma esityš ta opittih Veiko Pällisen lauluja.

Veikko Pällinen toi šuuren panokšen Kalevalan piirin kulttuurin elvyttämiseh šovan jälkeh. Nyt piirissä šitä kulttuurie šäilytetäh ta tutuššetah šiih nuorieki. Esimerkiksi, koululaiset voijah tutuštuo karjalaiseh kulttuurih Tarina-ryhmäššä. Noin kymmenen vuotta Arina Sem’onova opaštau lapšie laulamah, tanššimah ta šoittamah kannelta. ”Tarina” niise esiinty festivalissa – lapšet tanššittih ta šoitettih kannelta.

Veikko Pällisen festivalin ohjelmašša oli šamoin joukkomatkoja, muasteri-oppija, kirjanäyttelyjä. Festivalin järješšyškomitietta valmisti kirjasen, kumpani oli omissettu muusikon, runoilijan, šäveltäjän muissolla.

Vaikka nyt jo et kuulu šitä puhašta, kaunista karjalan kieltä, kumpasella rahvaš paistih ta laulettih, ka tämmösien tapahtumien, kuin Veikko Pällisen festivali, avulla šuau šitä muistua ta kaikin voimin yrittyä šäilyttyä perinnehtä šeuruavilla šukupolvilla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat