Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nadežda Agejeva: “Kaikki loppuu, jotta alkua uuvveštah”

Nadežda Agejeva on varma, jotta opaštajan aina pitäy liikkuo etehpäin, täyventyä tietoja, kekšie mitänih uutta. // Kuva: Ol’ga Smotrova

Nadežda Agejeva on hyväluatuni, tarmokaš ta lahjakaš nuori opaštaja. Hiän on šyntyn Petroskoissa ta kašvan vanhimpana lapšena monilapšisešša pereheššä. Višših še, jotta Nad’an piti auttua muamuoh kašvattua čikkuo ta nellyä veikkuo, niise vaikutti tytön tulijan ammatin valintah – jo lapšena hiän tiesi, jotta tahtou olla vain opaštajana.

Vuuvven 2012 šajekuušta alkuan Nadežda Sergejevna ruatau enklannin kielen opettajana Petroskoin 2. koulušša.

– Milma oikein miellyttäy olla opaštajana. En voi kuvitellakana iččie toisešša ammatissa. Toičči miun lähiset kirotah milma, jotta niin äijän aikua ta voimie annan omalla ruavolla, ka kuiteski kaikin maltetah, jotta toisella tavalla mie en voi, muhiu opaštaja.

Nadežda Agejevan šanojen mukah, ošallistumini opaštajien kilpailuh auttau pedagogie kehittyö, kuotella omie voimie, nähä iččie toisin šilmin. Šamoin še on hyvin vaštuullini kilpailu, vet opettaja esittäy omua kouluo ta kollegoja, kumpaset ušotah häneh.

Karjalan paraš opaštaja -kilpailušša opettajat esitettih internetti-resurssija, kumpasien šivuilla šuau virtualisešti tuttavuštuo pedagogien šuavutukših, piettih muasteri-oppija, kerrottih kokemukšešta, ošallissuttih koulutušpoliitikkojen pyörieh stolah. Onnakko, opaštajien kaikkien kilpailujen vaikeimpana ta tärkeimpänä tehtävänä aina oli ta on tunnin vetämini.

– Konša pedagogi pitäy tuntie koululaisien kera, kumpasie näköy enšimmäistä kertua elämäššä, niin šiinä heti nävytäh hänen kaikki lujat ta heikot puolet, on varma Karjalan paraš opaštaja. – Tunnin aikana pedagogi esiintyy opaštajan, metodistin, psihologin roolissa. Kuin hiän näyttäy iččie tunnin alušša, noin ni koko tunti mänöyki. Toisena vaikeukšena on še, jotta tunti konšana ei mäne kokonah opaštajan šuunnitelman mukah. Opettajan pitäy olla hyvin mobiilisena ta šuattua niin ohjata omua tuntie, jotta šäilyttyä šen kokonaisuon ta idejan.

Nadežda Agejevan deviisinä on Kaikki loppuu, jotta alkua uuvveštah -šanonta. Hiän on varma, jotta opaštajan aina pitäy liikkuo etehpäin, täyventyä tietoja, kekšie mitänih uutta. Še miellyttäy koululaisie ta auttau opaštumisprosessie.

Petroskoin 2. koulušša, missä ruatau Nadežda Agejeva, šuurta huomijuo kiinitetäh koululaisien etnokulttuuriseh opaššukšeh. Enklannin kielen lisäkši koulušša opaššetah livvie ta šuomie.

Vieraš- ta muamonkielien opaštajien metodisen laitokšen pedagogit yheššä yritetäh peruštua kaikki tarvittavat ehot, jotta koululaisie kiinnoštais kielien oppimini. Opettajat ymmärretäh, jotta još hyö tahotah, jotta koululaisien olis mukava opaštuo, niin heijän pitäy järještyä kielien opaššušprosessi käyttäen nykykonehistuo ta tehnologijoja.

– Mie olen ylpie, jotta ruan juuri täššä koulušša, koroštau Nadežda Sergejevna. – Yksi miun työšuunnista on opaštujien kašvattamini ta koulutuš kulttuurin avulla. Karjalan pohatalla istorijalla ta kulttuurilla on šuuri rooli koululaisien šivissykšeššä. Kaččomatta šiih, jotta mie olen enklannin kielen opettaja, mie voin käyttyä etnokulttuurista modulie omilla tuntiloilla.

Nadežda Agejeva kerto etnokulttuurisien projektien realisoinnista, kumpasih ošallissutah karjalan, šuomen ta enklannin kieltä opaštujat lapšet. Projektien toteuttamisen aikana koululaiset käyväh Karjalan eri kylih ta paikan piällä tutkitah kielie – šemmoset matat ollah uutena ta mukavana keinona kielien opaštumisešša.

– Myö järješšämmä koululaisilla erilaisie etnokulttuurisie praktikkoja, kumpaset autetah opaštujie painuo kieliympäristöh, jatko opaštaja. – Niin, oli pietty opaššušmatka Kižin šuarella. Šielä koululaiset tutkittih šuarta, valmissettih oppimatkoja enklannin ta šuomen kielellä ta vejettih niitä, luajittih stolapelijä šekä tuttavuššuttih venäläiseh kulttuurih. Šamoin lapšet käytih Aunukšen piirin Obžan kyläh, kumpasen eläjät paissah livvin karjalua.

Kaikki nämä etnokulttuuriset projektit annetah hyvän mahollisuon alkua helpošti paissa enklannin, šuomen ta karjalan kielellä ta motivoija monen kielen tutkimiseh.

A iče Nadežda Sergejevna alko oppie šuomen kieltä poikah kera, kumpani nyt opaštuu 2. koulun enšimmäisellä luokalla. Kielen oppimini miellyttäy Karjalan parašta opaštajua, hiän pahekšiu vain, jotta ei alottan oppie šuomie vielä koululaisena ollešša, konša oli šemmoni mahollisuš.

Nadežda Agejevan ieššä on Venäjän paraš opaštaja -kilpailu, kumpani perintehellisešti pietäh Opaštajan päivän uattona. Šiinä tärkieššä kilpailušša Nadežda Sergejevna rupieu esittämäh koko Karjalua. Toivotamma hänellä lykkyö tulijašša kilpailušša, tarkkoja koululaisie ta mukavie tuntija.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat